Вие сте тук

Фонд „Солидарност“ на ЕС

Дата на публикуване: 
петък, 20 Юни, 2014 - 14:50
Тема: 

Във връзка с трагичните последствия от проливните дъждове в България, публикуваме инфорация за фонда за реакция при бедствия на ЕС. Пълна информация може да видите тук: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_bg.cfm

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. Фондът е създаден в резултат на сериозните наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. Оттогава той е бил използван при 56 различни бедствия, породени от природни катастрофи като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша. До момента Фондът е предоставил помощ на 23 различни европейския държави в размер над 3.5 млрд. евро.

Как се кандидатства?

Заявленията трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 10 седмици от датата на първите щети, причинени от бедствието.

Препоръчваме органът, отговорен за изготвяне на заявлението, възможно най-рано да се свърже директно със съответната служба в Генерална дирекция „Регионална политика“, която може да помогне със съвети за максимално ускоряване на процедурата.

  • Формуляр за заявление Wordde en fr
  • Насоки Wordde en fr
  • Прагове Worden
  • Определяне на размера на помощта Worden
  • Образец на споразумение, което се попълва с информация, предоставена от държавата бенефициер Wordde en fr

Комисията оценява заявлението и ако го приеме, предлага размер на помощта на Европейския парламент и Съвета, които трябва да го одобрят, преди помощта да бъде изплатена. След освобождаване на средствата, помощта се изплаща незабавно чрез еднократна вноска след сключването на споразумение между Комисията и държавата бенефициер. След изплащането на помощта съответната държава отговаря за използването ѝ на практика, включително за избора на операциите и тяхното одитиране и контрол. Извънредните мерки могат да бъдат финансирани със задна дата от първия ден на бедствието.

Трябва да се отбележи, че ФСЕС не е инструмент за бързо реагиране и справяне с последиците от природни бедствия. На засегнатата държава може да бъде отпусната финансова помощ само след процес на заявление и бюджетна оценка, който може да отнеме няколко месеца.

ФСЕС предоставя финансова помощ на страните от ЕС и страните, които са в процес на преговори за членство, при големи природни бедствия, ако общият размер на преките щети от бедствието надвишава 3 млрд. евро по цени от 2002 г. или 0,6 % от брутния национален доход, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска. Списък на текущите прагове по страни Worden. Съседна държава или присъединяваща се държава, засегната от същото бедствие като допустима страна, за която е потвърдено голямо бедствие, също може да получи помощ дори ако размерът на щетите е под определения праг .

По изключение и ако са изпълнени специфични условия, Фондът може да бъде мобилизиран в случай на изключително регионално бедствие, което засяга по-голяма част от населението на даден регион и има сериозни и продължителни последствия върху икономическата стабилност и условията на живот. Наличието на тези условия трябва да бъде внимателно оценено. До момента по-малко от една трета от заявленията в тази извънредна категория са били приети.

ФСЕС допълва обществените разходи на държавите-членки за следните важни спешни операции:

  • незабавно възстановяване на функционирането на инфраструктурата и съоръженията в областта на енергетиката, водоснабдяването, канализацията, транспорта, телекомуникациите, здравеопазването и образованието;
  • осигуряване на временно настаняване и спешна помощ за непосредствените нужди на населението;
  • незабавно подсигуряване на превантивна инфраструктура и предприемане на мерки за защита на културното наследство;
  • почистване на засегнатите от бедствието области, включително природни зони.

ФСЕС не е създаден с цел да покрие всички разходи, свързани с възникването на природни бедствия. По принцип помощта от Фонда е ограничена до щети, срещу които не е възможно застраховане, и не е предназначена за обезщетение на лични загуби. Дългосрочни действия, като например продължителна реконструкция, икономическо възстановяване и превенция, не могат да бъдат подпомагане със средства от ФСЕС. Те могат обаче да се ползват с помощ от други инструменти - Структурните фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.