Вие сте тук

Методика за оценка на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики за устройство на територията и развитието на населените места и на бюджета на общината и общинския дълг

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Август, 2019 - 14:35
 

 

Настоящата методика има за цел оценката на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики.

 

Тя е част от проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001/27.12.2018 г., изпълняван от фондация „Център за модернизиране на политики“ в партньорство с „Българска асоциация по политически науки“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. 

 

С методиката ще бъде оценена ефективността на гражданското участие в 10 български общини по отношение на формирането, приемането, изпълнението и мониторинга на местни политики в областта на устройството на територията и развитието на  населените места и  в областта на общинския  бюджет и общинския дълг.

 

  _Методика за оценка на гражданското участие_1.pdf (504.83 KB)

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.