Вие сте тук

Публикувани са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Януари, 2019 - 13:07

 

 

 

Публикувани са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, изготвени по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).

Препоръките са разработени в изпълнение на дейност 4 на проекта, като са използвани резултатите от проучванията, направени в рамките на дейност 1 и окончателния вариант на методика за мониторинг на интегритета в съдебната система – Индекс на интегритета в съдебната система (ИИСС) – дейност 2. Включени са идеи за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, в това число и промени в нормативната уредба.

Преди да бъдат публикувани, предложенията бяха подложени на обсъждане с представители на съдебната власт, адвокатурата и академичната общност. На тези обсъждания се изрази подкрепа към Индекса за интегритет на съдебната система, а също така и към проекта „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“. Изказа се препоръка Индексът да бъде изчистен от технически термини, за да бъде лесно възприет от гражданите и магистратите. Изрази се надежда, че ще бъде изграден механизъм, който да позволи изводите от индекса да бъдат взимани под внимание в законодателния процес, както и в процесите в съдебната система.

Предложенията и препоръките са над 40. Те обхващат всички теми, свързани с интегритета в съдебната система – от входа в система до атестацията на магистратите.

Сред тях са:

Значително намаляване на установения петгодишен срок за придобиване на статут на несменяемост на съдиите.

Етичните комисии да могат да инициират дисциплинарно производство срещу магистрат.

Въвеждането на съдебната карта ще се отрази благоприятно на повишаването на интегритета на магистратите в България

Всички предложения, препоръки и предложени решения може да прочете тук:

  Препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система_.pdf (PDF) (644.98 KB)

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.