Europe.bg
  Home - Library - Bulgaria-destined funds
  NAVIGATION
  My.Europe.bg
  User name:
  
  Password:
  
  
Registration
Forgotten password
What is my.Europe.bg
 
  Information
Sitemap
Contacts
Partners
Media partners
Download & Install

Library / Bulgaria-destined funds

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Представяме ви преглед на отворените мерки по Оси 1, 2, 3 и „Лидер“ от ПРСР – Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./.

Забележка: последна актуализация на таблицата: 04 март 2009 г.

ОС 1
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”01/08/2008; край 31/10/2008НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.08.2008 г.

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

По темата: разяснителна публикация!

 

17/04/2008 – продължава до края на 2009 г. с по-високия размер на помощ. НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г., изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 27.12.2008 г.

мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008

НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008 г.

И още: таблица за изчисляване размера на земеделското стопанство (xls) и Инструкция за попълване (word).

мярка 142 „Създаване на организации на производители”01/09/2008НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.
мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”03/04/2008 - до края на 2009 г. НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

По темата: разяснителна публикация!

17/04/2008Наредба № 8 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г.
мярка 122 „Подобряване икономическата стойност”01/12/2008НАРЕДБА № 21 от 07.07. 2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”03/11/2008НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.
ОС 2
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстване
Наредба
мярка 214 „Агроекологични плащания”4/03/2008; край 15/05 2008 г.

НАРЕДБА № 12 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 70 от 8.08.2008 г.

НАРЕДБА №11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания"

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ
Обн. ДВ. бр.22 от 24 март 2009г.

мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”01/08/2008НАРЕДБА № 22 от 07.07. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ бр.77 02.09.2008 г.

мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

По темата: разяснителна публикация!

01/08/2008НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн.ДВ бр.65 2008 г.

мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони"

По темата: разяснителна публикация!

 

4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
ОС 3
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”01/12/2008НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр 77 от 02.09.2008 г.

мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

По темата: разяснителна публикация!

01/01/2009НАРЕДБА № 29 от 11. 08. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 76 от 29.08.2008 г.

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

По темата: разяснителна публикация!

 

01/10/2008НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г.

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 72 от 15.08.2008 г.
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”01/09/2008НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ бр. 71, от 12.08.2008 г.

ОС 4

ЛИДЕР


Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
Подмярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните. Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.
Подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.

 

Схеми и мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2009-2014 г. (презентация)

Оперативни програми за плодове и зеленчуци (презентация)

Европейска схема за подпомагане "Училищно мляко" (презентация)

Национална програма "Пчеларство" 2008-2010 г. (презентация)

Промоционални програми на земеделски и хранителни продукти (презентация)Проектът "Общата селскостопанска политика /ОСП/ – двигател за развитието на българските селски райони” се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт.

Проектът се финансира от Европейската комисия /ЕК/.


Проектът е финансиран в рамките на покана на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони”на ЕК за представяне на предложения 2007/C 238/08 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Comments (17)

korupciqta | posted by 1234567890 | 12-02-2009 10:21
zachto korupciqta v bulgariq e tolkova golqma i nqma li da se vzemat nqkakvi merki za da se spre
Отговор | posted by европеец | 19-02-2009 11:30
Защото си единствен, влязал в сайта и коментирал. Но не трябва именно ние, гражданите на РБългария да се отказваме от протеста и съпротивата и противодействието. Това са нашите пари, а не на управляващите.
posted by М.М. | 18-03-2009 09:47
вярно ли е, че мярка 322 Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 е затворена в края на м. февруари 2009 временно и кога отново ще бъде стартирана през тази година
корупция | posted by кучето | 06-04-2009 19:02
то всичко по тия фондове е корупция
jivotnovadtsvo | posted by xxx | 13-10-2009 14:50
v nasta strana-parvo triabva da dade6 za da moje6 da vzeme6 pone malka chas ot tova koeto ti se polaga-inak nestava.takivasme si.A LO6OTO E CHE I NIAMA I DA SE OPRAVIME.STE ONIJTOJAT MAIKA BALGARIA.
BG | posted by XXX | 13-10-2009 14:53
MLADITE UMOVE NA DNESHNOTO VREME TARSIAT POLE ZA IZIAVA IZVAN BALGARIA.
otglejdane na yabalki | posted by tomi | 29-11-2009 15:35
zdraveyte.s kilko dekara trabva da zapocna otglejdaneto na yabalki.imam niva 18 dekara koyato e idealna za zelen4ukova gradina .dostata4no li e za start.blagodarya vi
otglejdane na p4eli | posted by me4o | 29-11-2009 15:39
imam 20 ko6era p4eli.izkam da gi napravya 100.zakupih 4 dekara zemya v balkana.dale4e sin ot vsi4ki nivi.izkam da polu4a organi4en med.i pazar za evropa.kakvo bihte me posivetvali.blagodarya vi ot sega
мярка 141 | posted by Радетел за пряка демокрациа | 02-12-2009 15:01
Предлагам да осъдим фонд Земеделие за неразгледаните повече от година молби по мярка 141. Също предлагам да стачкуваме за това че правителството не може да осигури пари по мярка 121. Има пари по мерки,които никои не желае да кандидатства,а по-най важната за техника няма.Без машини никога и никъде не е осъществен напредък.Европеиския съюз ли ни ебава или правитвлствата са корумпирани и некъдърни.Ако не могат да подсигурят пари да си подат оставките.
мярка 141 | posted by Алексеи Здравков Александров | 06-01-2010 12:27
От февруари 2009г съм подал Бизнес план за одобрение по мярка 141 и чакам вече 11месеца ивсеоще няма резултат за одобрението ми.Питам ви ОЩЕ колко трябва да чакам като документите вече са изтекли
ukrivane na informaciq | posted by mariana yordanova | 26-10-2011 15:45
Vsichko napisano po gore,obezsmislq vaprosa mi.Ochevidno privilegiite po rayoni sa za opredelen krag hora.ukriva se informaciq i obiknovenite i bedni hora nikoga nqma da se doberat do polagashtoto im se.kavoto i da zapitash v obshtinate ti davat edin bql list i kazvat vsichko e vatre,no ne e taka,vsqka tochka vodi do 100 vaprosa i kak da q karame taka?Ami,che kolko sa horata po selata(istinskite stopani na zemqta)s internet i komp.gramotnost.Koi sa tezi deto odobrqvat proekto planovete ni?ami smenqite gi vsqka godina,te iskat polovinata ot subsidiite za tqh za da te odobrqt.Ne go li znaete tova?Znaete go.Napravete ne6to,informiraite horata po selata,kakvo biha mogli da napravqt zada si pomognat,che izdahvat veche.Galko i sramno mi e dobrite namereniq na EVROSAYUZA,NO I TAKA NQMA DA POZVOLIM DA PRODALGAVA,BLAGODARQ.
ucrivane nainformacia v ob6tina satov4aza naselenieto | posted by krasi | 22-03-2012 15:26
za6to v ob6tina satov4a podzemlenata comisia ukriva informacia po merkite za kandidatsvane po evropeiskite programi irazdavaneto im na prebli jenite im ot DPS i biv6i comuniagi smart za dailiev i pod4inenite mu iza cialata mafia utrechnia den as idecata ni 6te pla6tame danaci zaradi tiah
jivotnovatsvo | posted by galq damqnova | 30-04-2012 19:43
az mislq 4e trqbva da se dade 6ans na mladite xora za da se razvivat v na6ata strana za6toto vsi4ki otivat v 4ujbina za da izkarat po dobri pari tazi vazmojnost moje da gi varne tuk v rp balgariq
interes | posted by proizvoditel | 07-11-2012 18:29
вярно ли е, че мярка 311 2007-2013 е затворена в края на м. февруари 2009 временно и кога отново ще бъде стартирана през тази година
Защо бе свалена Заповедта по мярка 311 | posted by Цветанка Димитрова | 21-11-2012 11:27
Кога ще бъде отворена отново със Заповед
мярка 311 и 313 по ПРСР - 2012
ОПР | posted by инж.Дончева | 07-02-2013 11:50
Как общините в селските райони да си подготвят общинските планове за развитие като програмата за селските райони ще се приеме едва през есента на 2013г?
опр 2 | posted by а сега транзитна такса | 01-11-2013 17:24
пак да проверявам , защото влакът вече заминал

Add a comment

CAPTCHA
Characters left: 1000


 
Заедно
Interviews
 
 
 
    More 
In advance
 
 
 
    More 
Interviews
 
 
 
    More 
Bulgaria-destined funds
 
 
 
    More 
NEWEST ON EUROPE.BG
 
 
 
    More 
Month focus
 
 
    More 

Project of European Institute | Centre for policy modernisation | Institute for European Policy EUROPEUM |
| Privacy Policy | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
The information system was realized with financal support of OSI and OSF - Sofia
The Project is co-financed by the European Commission. The Information contained in this publication/site does not necessarily represent the position or opinion of the European Commission.