Вие сте тук

Анализ на нормативната уредба, от гледна точка на възможностите за гражданско участие на местно ниво при политиката за устройство на територията и развитието на населените места

Дата на публикуване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 16:40

 

 

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, е готов доклад

„АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО ПРИ ПОЛИТИКАТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“

 

Докладът може да прочетете тук:

  Анализ възможности за участие ЗУТ.pdf (194.83 KB)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.