Вие сте тук

Анализ на нормативната уредба, от гледна точка на възможностите за гражданско участие при формиране, изпълнение, наблюдение и контрол на бюджета на общината и общинския дълг

Дата на публикуване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 14:50

 

 

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, е готов доклад

„АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ“

 

Докладът може да прочетете тук:

Анализ наблюдение и контрол на бюджета и общинския дълг .pdf (233.92 KB)

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.