Вие сте тук

Юлиана Николова: Би било твърде интересно да се установи как финансовите корекции са разпределени по бенефициенти: публични органи и предприятия

Дата на публикуване: 
сряда, 22 Юни, 2016 - 12:34

Във връзка с публикуваното съобщение от пресслужбата на Министерски съвет заключения от анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет, потърсихме за коментар директора на фондация „Център за модернизиране на политики” Юлиана Николова. Ето нейното мнение.

Този коментар започвам с уговорката, че се основава на съобщението на страницата на Министерски съвет, а не на самия доклад за финансовите корекции, изготвен от дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет, който към момента не е публично достъпен. Правя уговорката, че от текста би могло да се заключи, че става дума само за оперативните програми, финансирани от европейските структурни и кохезионен фондове, т.е., че то не се отнася най-малко за Програмата за развитие на селските райони. 

Това, което се казва в съобщението е, че бенефициентите на проектите с приключили процедури по възстановяване на средствата от ЕС, са платили 466 млн. лева повече собствени средства, от средствата, за които са се договорили  да получат с управляващите органи на оперативните програми, т.е. това са непризнатите им разходи. Тези средства, ако са били установени до края на 2013 г. биха могли да бъдат преразпределени и изразходвани по други проекти. Всичко след това е загубено за България, както и тези неправомерни разходи установени от ЕК.  Би било твърде интересно да се установи как финансовите корекции са разпределени по бенефициенти: публични органи и предприятия. Защото тези пари следва да се платят от бенефициента.

По отношение на  общините министерствата и други публични органи това означава от всички нас.

Осигуряването на безлихвени заеми за общините не решава въпроса за плащането. По-обезпокоително е, ако се окаже, че по-голяма част от средствата са резултат от нередовни процедури по обществени поръчки, защото законът предвижда за по-големите проекти документацията предварително да се проверява от съответните компетентни органи. И обикновено тези органи дават указания, в някои случаи върху промените, които са направили корекции, други  служители постановяват да се наложат финансови корекции. Уверена съм, че няма служител издал положително становище за редовност на процедурата и документацията, да е бил санкциониран по какъвто и да е начин, ако върху същата тази процедура и документация  друг служител в същия Управляващ орган е предложил, а органът е наложил финансова корекция. И това са високо платени служители, някои от които може и да взимат колкото зам.-министър. Т.е. всички ние плащаме двойно.

И докато за общините има предвиден механизъм за безлихвени заеми, не е такъв случаят за предприятията и организациите с нестопанска цел. Те трябва да се оправят сами или да пускат кепенците. И тук бедните „частници“ няма  на кого да разчитат, процедурата по обжалване в съда на решение за възстановяване на определена вече получена сума или непризнати разходи се почти един програмен период.

По отношение на загубените от държавата пари следва да се отбележи, че според доклада досега няма финансови корекции, наложени от ЕК (защото сме си налагали сами), но България е загубила немалка сума, от неспазването на така нареченото правило N+3. За това, че такива загуби има, съдим по скромна бележка под черта на отчета за изпълнение на Оперативните програми към 31.12.2015 г., публикуван на www.eufunds.bg „Бюджетите на ОПОС, ОПТП, ОПАК, ПРСР и ОПРСР са намалени със стойността на загубите за 2013 и 2014 г.“. Предполага се, че последната актуалната справка от страницата МФ отразява и загубите за 2015 г. Бих искала да мога да кажа колко точно са загубите, но данните в МФ и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)  и  публикуваните отчети на www.eufunds.bg се разминават, във всеки случай са повече от парите, дадени от държавния бюджет за  Северозападния регион.

 

Портал ЕВРОПА е готов да публикува всяка гледна точка по темата.