Вие сте тук

EPSO търси юристи с българско, германско, хърватско, ирландско, литовско и словашко юридическо образование

Дата на публикуване: 
четвъртък, 26 Февруари, 2015 - 09:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори (AD 5/AD 7) – специалисти в областта на юридическите изследвания с българско, германско, хърватско, ирландско, литовско и словашко юридическо образование.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила (876.45 KB, PDF), приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс за бъдещи назначения на длъжностни лица на равнище „администратори“ в институциите на Европейския съюз, по-специално в дирекция „Изследвания и документация“ на Съда в Люксембург.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълния обем граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 31 март 2015 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – специалисти в областта на юридическите изследвания –  EPSO/AD/295/15 (958.45 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 2, в раздел I, точка 3

вместо:

„Краен срок (включително за валидиране): 31 март 2015 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.“

да се чете:

„Краен срок (включително за валидиране): 9 Април 2015 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.“