Вие сте тук

Свободно работно място за поста директор на Европейския институт за иновации и технологии

Дата на публикуване: 
вторник, 7 Юли, 2015 - 15:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юли е публикувано обявление, че Европейският институт за иновации и технологии обявява свободно работно място за поста директор (степен AD 14).

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган на ЕС, целящ да се превърне във водещ пример за високи постижения в областта на европейските иновации. Понастоящем EIT предоставя безвъзмездни средства на пет общности на знание и иновации (ОЗИ), като през 2016 и 2018 г. ще бъдат създадени още три такива общности. Бюджетът на EIT между 2014 и 2020 г. възлиза на 2,7 милиарда евро и ОЗИ следва да привлекат допълнително финансиране от Европейския съюз и от национални и частни източници на стойност над 7,5 милиарда евро.

Директорът отговаря за работата и текущото управление на EIT и е негов законен представител. Директорът отговаря пред управителния съвет и периодично му докладва за развитието на дейността на EIT. По-конкретно директорът:

 • организира и ръководи дейността на EIT;
 • подпомага работата на управителния съвет и на изпълнителния комитет, осигурява секретариат за провеждането на заседанията им и доставя цялата необходима информация за изпълнението на техните задължения;
 • изготвя проект на стратегически план за иновациите (СПИ) за 2017 г., предварителна тригодишна работна програма, проект на годишен доклад и проект на годишен бюджет, които се предават на управителния съвет;
 • подготвя и ръководи административно процедурата за избор на ОЗИ, като гарантира, че различните етапи на тази процедура се провеждат прозрачно и обективно;
 • подготвя, договаря и сключва договорни споразумения с ОЗИ;
 • организира форум на заинтересованите страни, включително специалния състав на представителите на държавите-членки;
 • гарантира прилагането на ефективни процедури за наблюдение и оценка, свързани с резултатите от дейността на EIT, в съответствие със задължението на EIT да гарантира, че дейността му е предмет на постоянно и систематично наблюдение и периодична независима оценка съгласно член 16 от Регламента за EIT;
 • отговаря за административните и финансовите въпроси, включително за изпълнението на бюджета на EIT, като взема под внимание препоръките, отправени от функцията по вътрешен одит;
 • отговаря за всички въпроси, свързани с персонала;
 • чрез изпълнителния комитет представя проекта на годишните финансови отчети и на счетоводния баланс на функцията по вътрешен одит, а след това и на управителния съвет;
 • гарантира изпълнението на задълженията на EIT във връзка със сключени от EIT договори и споразумения;
 • осигурява ефективна комуникация с институциите на Съюза;
 • действа в интерес на EIT, като защитава по независим и прозрачен начин неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайната дата за кандидатстване:

 • Гражданство: кандидатът трябва да е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, и да притежава пълни права като гражданин;
 • Висше образование или диплома: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години; или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
 • Професионален опит: поне 15 години опит след дипломирането на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години трябва да са придобити в управленски дейности, свързани със сферите на дейност на EIT: иновации, научни изследвания, стопанска дейност и/или висше образование;
 • Управленски опит: кандидатите трябва да докажат, че са придобили поне пет години от опита си, като са управлявали пряко персонал и бюджети или са работили в управленски структури с достатъчно високо равнище на отговорност;
 • Езикови умения: кандидатите трябва да владеят отлично един от официалните езици на ЕС и задоволително още един от тези езици;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат възраст за пенсиониране. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 4 септември 2015 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите тук:

Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща-COM/2015/20008 (803.53 KB, PDF)