Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите

Дата на публикуване: 
сряда, 27 Април, 2016 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите.

Допустими кандидати

  • национални или регионални административни структури на държава-членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;
  • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава-членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

Комисията (OLAF) ще отпуска безвъзмездни средства за действия, които имат за цел:

  • обмен на опит и най-добри практики между съответните органи в участващите държави, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представители на международни организации;
  • разпространение на знания, по-специално относно по-доброто идентифициране на риска за целите на разследването.

Тези цели могат да бъдат осъществени чрез организирането на конференции, семинари, колоквиуми, курсове, електронно обучение и симпозиуми, работни срещи, практическо обучение и обмен на персонал, обмен на най-добри практики (включително относно оценката на риска от измами) и др.

Следва да се насърчава обменът на персонал между националните и регионалните администрации на различни държави-членки (по-специално съседни държави-членки).

Индикативният размер на наличния бюджет за тази покана е 900 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи.

Минималният праг за действие по компонента „Обучение“ е 50 000 EUR. Бюджетът на дадено действие, за което е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от 23 юни 2016 г., четвъртък.

Всички документи, свързани с тази покана, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с поканата следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.