Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ - Юридическо обучение и проучвания

Дата на публикуване: 
сряда, 27 Април, 2016 - 10:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ - Юридическо обучение и проучвания.

Допустими кандидати

  • национални или регионални административни структури на държава-членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;
  • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

Действията, допустими за финансиране са:

  • Разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право.
  • Подобряване на сътрудничеството между практикуващите специалисти и представителите на академичните среди (чрез дейности като конференции, семинари и работни срещи), в това число организирането на ежегодната среща на председателите на сдруженията в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите интереси на Съюза;
  • Повишаване на информираността на съдебната власт и други клонове на юридическата професия относно защитата на финансовите интереси на Съюза, в това число публикуването на научни знания относно защитата на финансовите интереси на Съюза.

Действията могат да бъдат осъществени чрез организирането на проучвания в областта на сравнителното право, конференции, семинари, работни срещи, периодични издания и др.

Индикативният размер на наличния бюджет е 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи.

Минималният праг за действие по раздел „Юридическо обучение и проучвания“ е 40 000 EUR. Общият бюджет на дадено действие, за което е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията не по-късно от 16 юни 2016 г., четвъртък.

Всички документи, свързани с тази покана, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с поканата следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.