Вие сте тук

Словакия пое председателството на Съвета

Дата на публикуване: 
събота, 2 Юли, 2016 - 10:02

Словашкото председателство започва на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите.

През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири основни области:

  • икономически силна Европа
  • модерен единен пазар
  • устойчиви политики в областта на миграцията и убежището
  • глобално ангажирана Европа

Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде последвана от Малта.

 

 

Председателството отговаря за това да насочва и стимулира работата на Съвета по законодателството на ЕС, да осигурява приемственост в изпълнението на програмата на ЕС, систематичност на законодателните процеси и сътрудничество между държавите членки. За тази цел председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник.

Председателството има две основни задачи:

1. Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи

Председателството ръководи заседания на различните състави на Съвета (с изключение на Съвета по външни работи) и на подготвителните органи на Съвета, които включват постоянни комитети, като Комитета на постоянните представители (Корепер), и работни групи и комитети, които разглеждат много специфични теми.

Председателството следи за правилното протичане на обсъжданията и за коректното прилагане на Процедурния правилник на Съвета и на методите на работа.

То организира също различни формални и неформални срещи в Брюксел, както и в държавата, поела ротационното председателство.

2. Представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС

Председателството представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския парламент. Неговата роля е да се опитва да постигне съгласие по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални преговори и срещи на помирителния комитет.

Председателството работи в тясна координация със:

  • председателя на Европейския съвет
  • върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Председателството подпомага тяхната работа и понякога от него може да бъде поискано да поеме някои задължения вместо върховния представител, като например да представлява Съвета по външни работи пред Европейския парламент или да ръководи Съвета по външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата търговска политика.

18-месечна програма на Съвета (1 януари 2016 г. — 30 юни 2017 г.)