Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за членове на научния комитет на Агенцията на ЕС за основните права

Дата на публикуване: 
петък, 19 Май, 2017 - 11:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 май е публикувано обявление за11 свободни работни места в научен комитет на Агенцията на ЕС за основните права (FRA). Мандатът на новите членове ще започне на 4 юни 2018 г. и ще завърши на 3 юни 2023 г.

FRA е консултативен орган на Европейския съюз със седалище във Виена. Задачата й е да предоставя на институциите и държавите-членки на ЕС (когато действат в приложното поле на правото на ЕС), основани на доказателства съвети в областта на основните права. Агенцията поставя ударението върху положението с основните права в ЕС и неговите 28 държави-членки. Държавите кандидатки и държавите, които са сключили споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, може да бъдат поканени да участват.

FRA се състои от следните органи:

 • Управителен съвет;
 • Изпълнителен съвет;
 • Научен комитет;
 • Директор.

За разлика от управителния съвет, научният комитет е консултативен орган, който не участва в администрирането и управлението на Агенцията. Същевременно комитетът е работен орган, който участва в изследователските процеси на Агенцията. Това значи, че от членовете се очаква да проявяват максимална ангажираност, давайки съществен принос за работата на Агенцията под формата на вложено време и работен обем. Този принос следва да бъде под формата на обосновани доводи относно качеството на работата на Агенцията, което може да изисква подробни писмени изложения. Комитетът се ръководи от своя председател, който се избира от комитета с мандат от една година. Председателят се подпомага от точка за контакт в кабинета на директора на FRA.

Критерии за допустимост

Кандидатите за членове на научния комитет трябва да отговарят на следните четири критерия:

 • да имат следдипломна или равностойна университетска степен в съответната научна област;
 • да имат седемгодишен документиран професионален опит в областта на основните права в контекста на дисциплини, като социални науки, политически науки, право и/или статистика след получаването на горепосочената степен;
 • националност на една от държавите-членки на ЕС, или на държава, която участва в работата на FRA като наблюдател в съответствие с член 28 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права;
 • задълбочено познаване на един от официалните езици на ЕС и достатъчно добро познаване на друг език на ЕС.

Кандидатите трябва да подадат своето заявление по електронен път на уебсайта на Агенцията.

Заявления ще се приемат само онлайн.

Заявленията ще се считат за допустими само ако включват:

 • писмо за изразяване на интерес (не повече от една страница);
 • формуляр за регистрация, намиращ се на уебсайта на Агенцията на страницата, свързана с поканата за изразяване на интерес;
 • списък на научни публикации в книги и рецензирани списания, включително резюметата на петте най-относими статии (три от тези резюмета следва да бъдат на английски език). На по-късен етап на подбора могат да бъдат изискани допълнителни удостоверителни документи.

Пояснения относно поканата и процедурата за кандидатстване могат да бъдат поискани на следния електронен адрес:

selection-scientific-committee@fra.europa.eu

Крайният срок, определен за подаване на кандидатурите, е 7 юли 2017 г. в 13:00 ч. (местно време, GMT +1).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за членове на научния комитет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) - Референтен №: CEI-SCIE-2017 (511.39 KB, PDF)