Вие сте тук

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
сряда, 30 Август, 2017 - 10:35
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 август е публикувана обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия играе ключова роля за гарантирането на либерализацията на европейските пазари на електричество и природен газ. Тя е основен участник в процеса на завършване на енергийния съюз, който е водещ проект на Европейската комисия.

Правомощията на ACER обхващат следните широкобхватни категории:

 1. Задълбочаване на вътрешния енергиен пазар в областта на електричеството и газта, по-специално чрез разработването и прилагането на кодекси и насоки за мрежите и чрез предоставяне на становища и насоки на съответните участници, когато това е необходимо;
 2. Съдействие във връзка с преодоляването на свързаните с инфраструктурата предизвикателства, наред с другото, подпомагане на националните регулаторни органи (НРО) при оценяването на съгласуваното прилагане на критерии за идентифициране на проекти от общ интерес и на тяхното трансгранично значение;
 3. Мониторинг на вътрешните пазари на електричество и природен газ и редовно докладване относно направените констатации;
 4. Изпълнение на рамката на REMIT, чиято цел е предотвратяването на пазарни злоупотреби и гарантиране на прозрачността на сделките на пазарите за търговия с енергия.

Директорът ръководи и управлява Агенцията и се явява неин законен представител и лице пред обществеността. Той се отчита пред Административния съвет. Европейският парламент и Съветът може също да поискат Директорът да представи доклад за изпълнението на своите задължения. По време на мандата си Директорът може също така да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, зададени от членовете на тази комисия.

Неизчерпателният списък със задачи на Директора включва:

 • назначаването и ръководенето на персонала на Агенцията и насърчаването на добрата работа в екип и работна среда;
 • подготовката и участието в работата на Административния съвет без право на глас;
 • приемането и публикуването на становища, препоръки и решения на Агенцията след получаване на положително становище на Съвета на регулаторите, съставен от висши представители на националните НРО;
 • изготвянето на проекта на Годишната работна програма на Агенцията, както и на годишното докладване на Агенцията;
 • изпълнението на Годишната работна програма на Агенцията под ръководството на Съвета на регулаторите на Агенцията и под контрола на Административния съвет;
 • съставянето на предварителния проектобюджет на Агенцията и изпълнението на този бюджет;
 • предприемането на всички необходими мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на уведомления, за осигуряване на функционирането на Агенцията;
 • упражняването на правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на органа, оправомощен да сключва договори съгласно Условията за работа на другите служители на Съюза;
 • осъществяването на контакти с обществеността по отношение на всички въпроси в рамките на мисията на Агенцията.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в енергийния сектор, енергийната политика и/или енергийното регулиране;
 • Управленски опит: Най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност. Управленският опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС.

При всички положения от Директора се очаква да владее отлично английски език, който е работният език на Агенцията. Владеенето на допълнителни езици на Европейския съюз над минималното изискване ще бъде считано за предимство;

 • Възрастова граница: Кандидатите трябва да могат да приключат целия петгодишен мандат преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 27 септември 2017 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия – COM/2017/20022 (811.08 KB, PDF)