Вие сте тук

Комисията определя приоритетите по Програмата за подкрепа на структурните реформи през 2018 г.

Дата на публикуване: 
сряда, 7 Март, 2018 - 15:32

Днес Европейската комисия прие Годишната работна програма за 2018 г. (PDF), определяща мерките за подпомагане на реформите, които ще бъдат финансирани чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). През 2018 г. по линия на Програмата за подкрепа на структурните реформи ще бъде предоставена техническа помощ на 24 държави членки за изпълнението на повече от 140 проекта. Те са в допълнение към над 150 проекта, подбрани през 2017 г. Това се казва в съобщение на информационната служба Рапид.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Въпреки че икономиката на Европа укрепна и следва пътя на стабилен растеж, необходими са допълнителни структурни реформи, за да станат нашите икономики по-стабилни, приобщаващи, производителни и устойчиви. Днешното решение ще ни позволи да продължим да предоставяме подкрепа на държавите — членки на ЕС, за да подготвят, разработват и провеждат стимулиращи растежа реформи.“

В Годишната работна програма на ППСР се посочват приоритетите, целите, очакваните резултати и се очертават действията, които ще бъдат осъществени чрез програмата. През 2018 г. например ще се предоставя техническа подкрепа, за да се помогне на държавите членки да реформират бюджетните системи, да модернизират публичната администрация и да повишат качеството и ефективността на националните съдебни системи, както и да им се подпомогне в борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари. Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена за по-доброто управление на природните ресурси и за ефективност на ресурсите, както и за изпълнение на инициативи във връзка с енергийния съюз. Редица държави членки също ще се възползват от подкрепа, за да реформират своите здравни и социални системи. Освен това държавите членки ще бъдат подпомогнати чрез развитието на капиталовите пазари, реформите на нормативните уредби за несъстоятелността и чрез укрепването на тяхната способност да се справят с необслужваните кредити.

През настоящата година заявленията на държавите членки за техническа помощ превишиха пет пъти наличните суми, а броят на държавите членки, които ще се възползват от техническа помощ по ППСР, се увеличи съществено в сравнение с 2017 г. За да може да удовлетвори повече заявления, през декември Комисията предложи да увеличи финансирането, налично за дейности, осигуряващи техническа помощ.

Подкрепата, предоставена от Комисията за структурни реформи, е тясно свързана с рамката на европейския семестър, тъй като предназначението на ППСР е също така да подобри изпълнението на реформите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки и в докладите за отделните държави. Примери за техническа подкрепа, предоставена през 2017 г. и преди това, са представени в докладите по държави за 2018 г., публикувани днес.

България вече няма прекомерни макроикономически дисбаланси, каквито се наблюдаваха в периода 2015-2017 г. България постига известен напредък в изпълнението на специфичните препоръки, отправени през 2017 г.

Страната продължава да има дисбаланси, свързани най-вече с финансовия сектор и корпоративната задлъжнялост. Стабилността на финансовия сектор продължава да се подобрява въпреки оставащите слабости. Икономическият растеж остава силен, а пазарът на труда се възстановява.

Благоприятната икономическа ситуация в България би могла да спомогне за изпълнението на мерките по преодоляване на дисбалансите. Силният икономически растеж и солидната фискална позиция представляват възможност за структурни реформи, които да ускорят сближаването с останалата част от Европейския съюз и да намалят трайно високите нива на бедност и неравенство, пише още в анализа.

Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г., за да подкрепя държавите членки при подготовката, замисъла и изпълнението на институционалните, структурните и административните реформи. Службата за подкрепа на структурните реформи управлява специална програма за подкрепа — Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) с бюджет от 142,8 милиона евро за периода 2017—2020г. Програмата влезе в сила през май 2017 г. Подкрепата, предоставяна чрез програмата, е налична за всички държави членки по тяхно искане и за нея не е необходимо съфинансиране.

Като част от предложенията за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз, представени през декември 2017 г., Комисията предложи до 2020 г. бюджетът на ППСР да се увеличи с 80 милиона евро. Очаква се допълнителни 80 милиона евро да бъдат осигурени чрез доброволни трансфери от държавите членки от техния компонент за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Така до 2020 г. наличният бюджет за дейности за подкрепа ще нарасне до 300 милиона евро, като по този начин ППСР ще може да отговори на по-голямото от очакваното търсене на техническа помощ и да предостави подкрепа за реформите в държавите членки извън еврозоната, които са на път да приемат еврото.