Вие сте тук

Дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ на Европейския икономически и социален комитет търси директор

Европейският икономически и социален комитет
Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 Април, 2019 - 15:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор в дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ на Европейския икономически и социален комитет.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз, създаден през 1958 г. Състои се от 350 членове, представляващи 3 групи: група „Работодатели“, група „Работници“и група „Многообразие Европа“. Той е гласът на организираното гражданско общество в Европа. ЕИСК допринася за укрепването на демократичната легитимност и ефективността на Европейския съюз, като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Дирекция Е е ангажирана да допринася за мисията на Комитета, като предоставя квалифицирана работна сила и компетентни финансови услуги на членовете и служителите. Целта на дирекцията е да продължи да развива модерна и приобщаваща работна среда, насърчавайки многообразието и уважението на работното място, улеснявайки баланса между професионалния и личния живот и давайки приоритет на ученето и развитието.

Задачите на директора включват по-специално:

 • организиране, координиране, управление и надзор на работата на различните отдели и сектори, съставляващи дирекция „Човешки ресурси и финанси“;
 • стратегическо разработване и прилагане на динамична политика в областта на човешките ресурси и финансите с цел осигуряване на подходящи ресурси за членовете и дирекциите на ЕИСК;
 • упражняване на надзор над управлението на финансовите и човешките ресурси на институцията, както и на приложимата регулаторна рамка;
 • участие във и проследяване на работата на междуинституционалните комитети, комитетите в рамките на институцията и работните групи на членовете, свързани с дейностите на дирекцията;
 • водене на преговори с различните представители на персонала;
 • оказване на съдействие на органа по назначаването при работата;
 • изпълняване на функциите на орган по назначаването по въпроси, делегирани от генералния секретар на ЕИСК в съответствие с Правилника за дейността на ЕИСК;
 • управление на финансовите ресурси на дирекцията (упражняване на правомощията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити от разпоредителя с бюджетни кредити);
 • участие в заседанията на Управителния съвет на секретариата на ЕИСК; в тази връзка, принос за разработването и актуализирането на плана за управление и изпълнението на решенията;
 • участие в заседанията на Бюрото на ЕИСК;
 • наблюдение на прилагането на Споразумението за сътрудничество с Европейския комитет на регионите (КР) в своите области на отговорност и участие в Комитета за сътрудничество, който осъществява надзор и координира дейностите на съвместните служби на ЕИСК и КР.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и да се ползват от пълния обем на гражданските си права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. Обръща се внимание на кандидатите за ограниченията, наложени от Правилника за длъжностните лица на ЕС, относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси;
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който длъжностното лице навършва 66 години.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 24 май 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време). Кандидатите за тази длъжност трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – директор (M/Ж) в дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ (346.19 KB, PDF)