Вие сте тук

Инициатива за „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“

Дата на публикуване: 
петък, 11 Януари, 2019 - 11:07

Инициативата за „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“ е проект, изпълняван съвместно от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН), финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 24 месеца и ще приключат през месец декември 2020 година.

Главната цел на проекта е да се създаде подобрен механизъм за активно взаимодействие на местно ниво с гражданите и бизнеса при формулиране, изпълнение и наблюдение на политики за повече откритост и отчетност на местно ниво.

Инициативата включва задълбочен анализ на пречките на местно ниво за ефективно участие на гражданите в управлението на общината, изработване на препоръки за тяхното преодоляване и формулиране на мерки за повишаване възможностите за гражданско участие чрез предлагане на механизъм за гражданско участие. Ще бъдат избрани две области на компетентност на местната власт, в които по-високото качество на обществените консултации и др. форми на гражданско участие ще подобри качеството на приеманите решения. В избраните сфери ще бъде направена оценка на нормативната уредба и възможностите за гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките. Ще бъдат класифицирани формите на гражданско участие и направена оценка за най-приложимите на местно ниво. Ще бъдат подбрани 10 български общини според категоризацията по население и в тях ще бъде проучена практиката за осигуряване на реално гражданско участие в избраните области. Ефективността на участието ще бъде оценена чрез специална методика, която ще бъде създадена съгласно целите на настоящия проект Очакваните резултати са: оценка на законодателството от гледна точка на създаване на механизми за гражданско участие и препоръки за усъвършенстването ѝ; оценка на практиката на 10 български общини за осигуряване на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и препоръки за нейното подобряване; предложен нов механизъм за гражданско участие; широк дебат с представители на заинтересованите страни в 10 български общини и голяма национална конференция за разпространение на резултатите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.