Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за Генерален секретар в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите

Комитетът на регионите
Дата на публикуване: 
понеделник, 21 Януари, 2019 - 12:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар (М/Ж) в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите (наемане на степен AD16/3).

Комитетът на регионите, консултативен орган, създаден през 1994 г., е асамблея на представителите на местните и регионалните органи на самоуправление в Европейския съюз. Понастоящем се състои от 350 членове, които заемат изборна длъжност в местен или регионален орган на самоуправление или носят политическа отговорност пред изборен орган.

Генералният секретар на Европейския комитет на регионите (КР) има за задача да осигурява изпълнението на решенията, взети от Бюрото или председателя. Задачите включват по-специално организацията и управлението на генералния секретариат на Комитета на регионите (около 530 законоустановен персонал и годишен бюджет от близо 100 милиона евро) по начин, който да му даде възможност да подпомага ефективно КР и неговите органи, както и членовете му, в изпълнението на техните задачи.

В процедурата по подбор може да участва всеки кандидат, който към крайния срок за внасяне на кандидатурите отговаря на следните условия. Кандидатът трябва:

  • да е гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от пълен обем граждански права и да представи подходящи препоръки за благонадеждност, които се изискват за изпълнението на служебните му задължения;
  • да е изпълнил законовите изисквания във връзка с отбиването на военната си служба;
  • да може да приключи целия петгодишен мандат преди да достигне пенсионна възраст. За срочно наетите служители на ЕС, които са постъпили на служба от януари 2014 г., възрастта за пенсиониране се определя като края на месеца, през който лицето навършва 66 години;
  • да бъде физически годен да изпълнява служебните си задължения; преди назначаване избраният кандидат ще премине преглед в един от медицинските центрове на институциите на ЕС, за да се потвърди, че отговаря на законоустановените изисквания;
  • да има образователно равнище, което да отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското обучение е четири или повече години,
  • или образователно равнище, което да отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, и съответстващ професионален опит от най-малко една година, когато обичайната продължителност на университетското обучение е най-малко три години;
  • да има професионален опит от най-малко 15 години в област, отговаряща на естеството на служебните задължения, считано от получаването на дипломата, посочена в предходното тире; когато обичайната продължителност на висшето образование е три години, годината професионален опит, изисквана като допълнение към това образование, е неразделна част от дипломата и няма да бъде считана като част от изисквания брой години професионален опит; най-малко пет години професионален опит трябва да е бил придобит на висша ръководна длъжност;
  • да владее отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да има задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз;
  • да посочи в декларация че спазва изискванията за езикови познания, които ще бъдат оценени по време на събеседването.

Досиетата за кандидатстване трябва да бъдат изпращани само по електронен път, във формат PDF, на следния адрес: vacancysg@cor.europa.eu

Крайният срок за изпращане на досиетата за кандидатстване е 5 април 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите - CDR/SG/AD16/01/19 (1.41 MB, PDF)