Вие сте тук

Покана

Дата на публикуване: 
понеделник, 18 Февруари, 2019 - 16:32

 

Фондация“Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, Ви канят на публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система.

Обсъждането ще се проведе на 22 февруари от 10 часа в залата на СЮБ на ул.“Пиротска“7.

Надяваме се, да вземете участие в организираното обсъждане и да допринесете с  професионалния  си опит за прилагане на законодателни и управленски въздействия за по- добро управление на съдебната власт, както и  за повишаване на доверието на гражданите към нея.

 

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.