Вие сте тук

Публикувани са три доклада по проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)“

Дата на публикуване: 
петък, 3 Май, 2019 - 14:50
 

 Публикувани са три доклада по проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)“. Той е изпълняван съвместно от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 24 месеца и ще приключат през месец декември 2020 година.

Публикуваните доклади са по Дейност 1 „Идентифициране на основните области на партньорство за решаване на обществено значими проблеми, източници на данни, свързани с тях и публикации на отворени данни“ и може да видите тук: 

 

Доклад Образование.pdf (535.8 KB)

Доклад Социална политика .pdf (512.9 KB)

Доклад Здравеопазване.pdf (2.02 MB)

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП)  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.