Вие сте тук

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането търси изпълнителен директор

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането търси изпълнителен директор
Дата на публикуване: 
сряда, 25 Август, 2021 - 12:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 август е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

Агенцията CEPOL беше създадена като Европейски полицейски колеж. На 1 юли 2016 г. CEPOL стана Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането. От 1 октомври 2014 г. седалището на CEPOL се намира в Будапеща (Унгария). В Агенцията понастоящем работят 56 служители и нейният бюджет е приблизително 10,6 милиона евро.

Мисията на CEPOL е да предоставя възможности за обучение и учене на служители от правоприлагащите органи в целия ЕС. Целта е укрепване на трансграничното полицейско сътрудничество по въпроси от жизненоважно значение за вътрешната сигурност на Европейския съюз и на неговите граждани. Обучението обхваща теми, вариращи от основните инструменти и механизми за трансгранично сътрудничество до техниките на правоприлагането, както и от сериозните престъпни явления до развитието на ръководни умения, в съответствие с политиките на ЕС в областта на вътрешната сигурност.

Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на CEPOL. Той е законният представител на Агенцията. Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет и отговаря за изпълнението на решенията, приети от управителния съвет. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайната дата за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да са в областта на правоприлагането или обучението/полицейското образование;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в областта на правоприлагането;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е в Будапеща, Унгария, където се намира седалището на CEPOL.

Длъжността е свободна от 16 февруари 2022 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайната дата за регистрация е 6 октомври 2021 г., в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) обявява свободно работно място за длъжността изпълнителен директор – COM/2021/20066 (883.54 KB, PDF)