Вие сте тук

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз търси изпълнителен директор

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
петък, 3 Февруари, 2023 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 февруари е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността на изпълнителен директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ).

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) беше създадена през 2002 г. Целта бе да се осигури високо и еднакво равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване и опазване на околната среда за въздухоплавателните продукти, части и устройства, както и на персонала и организациите, в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета. В институционален план Агенцията е основен елемент на системата на Съюза за надзор на гражданското въздухоплаване. Тя е натоварена с важни отговорности и работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки. Агенцията също така предоставя на Комисията технически експертен опит в областите, за които отговаря. В своята сфера на компетентност Агенцията изпълнява от името на държавите членки функции и задачи, предписани им от приложимите международни конвенции, по-специално от Чикагската конвенция.

ЕААБ е установена в Кьолн, Германия. През 2022 г. Агенцията разполага с общ бюджет от 205 милиона евро и около 800 служители.

Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията и нейното лице пред обществеността и се отчита пред Управителния съвет.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на целите на Агенцията.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години;
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Изпълнителният директор ще бъде назначен от Управителния съвет на ЕААБ въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е Кьолн, Германия.

Длъжността е свободна от 1 септември 2023 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на висша длъжност и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 3 март 2023 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Кандидатурите, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани. За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Свободно работно място за длъжността на изпълнителен директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) (865.18 KB, PDF)