Вие сте тук

Подготовка на Естонското председателство

понеделник, 16 Януари, 2017 - 14:33

Естония ще председателства Съвета на ЕС преди България - от юли до декември 2017 година. Тук ви представяме накратко организацията на подготовката.

Идеята на подготовката на Естонското председателство на Съвета на ЕС е всички направени инвестиции, обучения на администрацията, цялата свършена работа, да допринесат за дългосрочно развитие на страната, вместо да бъдат еднократно усилие.

Опитът на предишните председателства показва, че организацията на Председателство значително повишава капацитета на страната да изразява и отстоява своите интереси в Европа и света.

Най-значителните промени, осъществени от председателството, засягат огромно подобряване на перспективата и изкачване по скалата. Докато повечето събрания и работни срещи ще се състоят в Брюксел, Естония ще има възможността също така да бъде домакин на множество събития. Почти 200 различни от тях ще се състоят в Естония по време на председателството, като се очаква да присъстват между 20 000 и 30 000 международни гости.

Координация на подготовката

През 2012 година правителството сформира комисия, отговорна за подготовките за председателството, оглавена от министъра на външните работи.

Съществуващите процедури за функциониране в Европейския съюз ще бъдат разгледани по време на подготовката и организирането на председателството. Стратегическата част е координирана от правителството и всекидневни операции се извършват от Постоянното представителство на Естония в Европейския съюз.

Екипът на правителството за подготовка на председателството набира и обучава нужния персонал, организира неофициалните срещи на министрите и други събития на високо равнище и координира сътрудничеството между всички агенции и партии, включени в организацията на председателството. Заедно с Комитетът по организацията на Естония 100, се подготвя и международна програма в чужбина, за да се представи Естония и естонската култура.

Правителствената служба също така подготвя политическата програма на председателството на Естония.

Action Plan for Preparations of the Estonian Presidency of the Council of the European Union (PDF)

Бюджет

По време на съставянето на бюджета на председателството на Естония на Съвета на Европейския съюз приоритет имат решенията, които за ограничават разходите, като същевременно гарантират, че Естония  готова да отговори по професионално и гъвкаво на всяка нужда, която може да се появи преди и по време на Председателството.

Общия бюджет, предоставен за Естонското Председателство  на Съвета на Европейския съюз, е 75 милиона евро. Тази сума покрива всички дейности, свързани с подготовката  за Председателството и неговото осъществяване.

Разходите за персонал  - заплати и възнаграждения за  дългосрочни командировки -заема най-голяма част от бюджета. Друга важна част от е посветена на организацията на събранията, събитията и посещенията, свързани с Председателството – наем,  подходящ интериор и осигуряване на охрана за участниците. Остатъкът от бюджета покрива разходите  управление и програмата, представяща Естония в чужбина.

График

Подготовката започна през 2012 година със събиране на информация и анализ на опитa на предишните председателства. Събраната информация е използвана, за да се идентифицират нужните условия и задачи за организирането на успешно председателство. Това позволява да се развие план за действие за подготовка на председателството, да се формулира бюджетът за дейностите и да се предприемат конкретни действия за подготовката.

Задълженията на Естония към Председателството  ще приключат в края на 2017 година. Работата няма да приключи изцяло за всички членове на екипа на председателството тогава, тъй като ще последва и разработка на резюмета и анализи. Очаква се въздействието на направените инвестиции да продължи да работи за Естония години след председателството.

Екипът на председателството

Голяма част  от персонала за Председателството вече са служители в публичния сектор – те временно ще имат допълнителни задачи свързани с Председателството.

Точно 1 300 души ще бъдат включени в организацията и осъществяването на председателството. Почти 300 от тях ще бъдат отговорни за координирането на различни дейности или за предоставянето на множество услуги: организация на събитията, логистика, протокол, човешки ресурси, комуникации и др. Мнозинството от служителите на Председателството ще бъдат включени в подготвянето, организирането и ръководството на работата на работните групи на Съвета или ще участват в работата на работните групи като експерти.

Повечето длъжностни лица ще продължат да работят в министерстват, в които работят и  към момента, което ще осигури най-добрата информация на съответния сектор. Заради това на няколко министерства са поверени допълнителни задачи, свързани с Председателството, като например охрана и протокол. Приблизително 100 длъжностни лица и технически персонал ще се присъединят към съществуващия персонал на Постоянното представителство на Естония в Европейския съюз в Брюксел.

Personnel Strategy (PDF)

Развитие на екипа

По време на шестте месеца на председателството, страната, която председателства трябва да ръководи работните групи на Съвета и да организира повече от 2 000 официални събрания, включително 450 преговори с Европейската комисия и Европейския парламент. Ролята на Председателството изисква старателна подготовка.

Развитието и обучението, свързани с председателство, се планират като се има предвид, че придобитите знания и умения, както и утвърдените връзки, ще продължат да бъдат използвани след председателството и така да повишат капацитета на Естония за успешно включване в различните процеси на вземане на решения в Европейския съюз.

Разработен е подробен план на обучение за длъжностни лица, включени в Председателството, финансиран от Европейския социален фонд. Най-обширното обучение цели длъжностните лица, отговорни за организацията и организирането на срещите на работните групи да подобрят познанията си за процесите на вземане на решения в ЕС и уменията си за преговаряне. Също така е наблегнато на повишаванетона знанията по английски език на персонала.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.