Вие сте тук

Нова политика на сближаване

петък, 22 Юни, 2018 - 13:28

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага да се модернизира политиката на сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.

Представяме ви информация от Европейската комисия.

Регионално развитие и сближаване след 2020 г. — новата рамка накратко

Фокус върху пет инвестиционни приоритета — в области, в които EC може да постигне най-добри резултати

Пет основни цели ще стимулират инвестициите на ЕС в периода 2021—2027 г.:

Инвестициите в регионално развитие ще се съсредочат върху цели 1 и 2. [65 %] до [85 %] от средствата от ЕФРР и Кохезионния фонд ще бъдат разпределени за тези приоритети в зависимост от относителното благосъстояние на държавите членки.

По-интелигентна Европа — чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средните предприятия

По-зелена безвъглеродна Европа — чрез прилагане на Парижкото споразумение и инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с изменението на климата

По-добре свързана Европа — със стратегически транспортни и цифрови мрежи

По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права и подкрепа за качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния достъп до здравеопазване

Европа по-близо до гражданите — подкрепа за местните стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС.

По-индивидуализиран подход към регионалното развитие

Политиката на сближаване продължава да инвестира във всички региони, като се запазват а трите категории (по-слабо развити региони, региони в преход, по-развити региони).

Разпределението на средствата от фондовете все още до голяма степен се основава на БВП на глава от населението. Добавят се нови критерии (младежка безработица, ниски равнища на образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти), за да се отрази по-добре действителното положение по места. Най-отдалечените региони ще продължат да се ползват от специално подпомагане от ЕС.

Политиката на сближаване ще продължи да подкрепя стратегиите за местно развитие и овластяване на местните органи при управлението на средствата. Градското измерение на политиката на сближаване също се укрепва, като 6 % от помощта по линия на ЕФРР се заделят за устойчиво градско развитие и се създава нова програма за изграждане на мрежи от контакти и капацитет на градските власти — Европейската инициатива за градовете.

Опростяване — по-кратки, по-малко, по-ясни правила

За предприятията и предприемачите, които се ползват от подкрепата на ЕС, новата рамка предлага по-малко бюрокрация и по-прости начини за искане на плащанията, като се използват опростени варианти за разходите. За да се улесни взаимодействието, е въведена единна нормативна уредба, която обхваща 7 фонда на ЕС, които се реализират в сътрудничество с държавите членки („споделено управление“). Комисията предлага и по-леки проверки за програмите с добри резултати, като все повече се разчита на националните системи и се разширява принципът на „единния одит“, за да се избегне дублирането на проверки.

По-гъвкава рамка

Новата рамка обединява необходимата стабилност при планирането на инвестициите с подходящо ниво на бюджетна гъвкавост за справяне с непредвидени събития. Междинен преглед ще определи дали са необходими промени в програмите за последните две години от периода на финансиране въз основа на нововъзникващите приоритети, изпълнението на програмите и на най-актуалните специфични за всяка държава препоръки.

В определени граници ще бъдат възможни трансфери на средства в рамките на програмите, без да е необходимо официално одобрение от Комисията. Специфична разпоредба прави по-лесно незабавното мобилизиране на финансиране от ЕС в случай на природно бедствие.

Укрепване на връзката с европейския семестър и икономическото управление на съюза

Реформи на политиката на сближаване за създаване на благоприятна за инвестиците среда, в която предприятията да могат да се развиват успешно. Ще бъдат осигурени пълно взаимно допълване и координация с новата, подобрена Програма за подкрепа на структурните реформи.

Специфичните за всяка държава препоръки, изготвяни в контекста на европейския семестър, ще се вземат предвид два пъти през бюджетния период — в началото — за разработване на програмите по политиката на сближаване и по време на междинния преглед. За да продължат да се подобряват условията за растеж и създаване на работни места, нови благоприятни условия ще спомагат за премахване на пречките пред инвестициите. Тяхното изпълнение ще се наблюдава през целия финансов период.

Повече възможности за полезни взаимодействия в инструментариума на бюджета на EC

Единната нормативна уредба, обхващаща фондовете на политиката на сближаване и фонда „Убежище и миграция“, ще улесни създаването на местни стратегии за интегриране на мигрантите, подпомагани със средства на ЕС, използвани във взаимодействие; Фондът „Убежище и миграция“ ще бъде съсредоточен върху краткосрочните нужди на мигрантите при пристигането им, а политиката на сближаване ще подкрепя тяхната социална и професионална интеграция. Извън рамките на единната нормативна уредба ще се улесни полезното взаимодействие с други инструменти на ЕС, като например Общата селскостопанска политика, „Хоризонт Европа“, LIFE или „Еразъм+“.

Interreg: Премахване на трансграничните препятствия и подкрепа за междурегионалните иновационни проекти

Междурегионалното и трансграничното сътрудничество ще бъде улеснено от новата възможност даден регион да използва част от своите собствени средства за финансиране на проекти навсякъде в Европа, съвместно с други региони.

Новото поколение програми за междурегионално и трансгранично сътрудничество (Interreg) ще помогнат на държавите членки да се справят с трансграничните пречки и да разработват съвместни услуги. Комисията предлага нов инструмент за граничните региони и страните, желаещи да хармонизират своите правни рамки — Европейски трансграничен механизъм.

Въз основа на успешен пилотен проект от 2014—2020 г. Комисията предлага създаването на междурегионални иновационни инвестиции. На регионите с подходящи активи за интелигентна специализация ще бъде предоставена повече подкрепа за изграждането на паневропейски клъстери в приоритетни сектори като големите информационни масиви, кръговата икономика, усъвършенстваните технологии за производство и киберсигурността.

Подобрени правила за постигане на по-добри резултати от инвестициите на EC

Всички програми ще имат рамка за изпълнение с количествено измерими цели (брой на разкритите работни места или допълнителен достъп до широколентови услуги). С новата рамка се въвежда годишен преглед на изпълнението под формата на политически диалог между органите, отговарящи за програмата, и Комисията. Ефективността на програмите ще се оценява и по време на средносрочния преглед. От съображения за прозрачност, така че гражданите да могат да следят постигнатия напредък, държавите членки ще трябва да докладват всички данни за изпълнението на всеки два месеца, а платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването ще се актуализира автоматично.

Засилено използване на финансови инструменти

Справянето със значителния недостиг на инвестиции не е възможно само с отпускането на безвъзмездни средства. Те могат ефективно да бъдат допълвани от финансови инструменти, които имат ефект на лост и са по-близо до пазара. На доброволна основа държавите членки ще могат да прехвърлят част от своите средства по политиката на сближаване към новия централно управляван фонд InvestEU, за да ползват гаранцията, предоставена от бюджета на ЕС. Съчетаването на безвъзмездни средства и финансови инструменти се улеснява, а новата рамка включва и специални разпоредби за привличане на повече частен капитал.

Повече усилия в областта на комуникацията за подобряване на видимостта на политиката на сближаване

За да бъде Европа по-близо до гражданите, се отделя все повече внимание на необходимостта от по-добро разясняване на положителните резултати на политиката на сближаване. Държавите членки и регионите повишиха изискванията по отношение на комуникацията, като например организирането на прояви за започването на големи финансирани от ЕС проекти и разработването на планове в социалните медии.

В същото време комуникацията по финансираните от ЕС проекти се опростява, като едно наименование обхваща всички различни фондове на ЕС, единен портал предоставя информация за всички налични финансови средства за предприятията и се въвежда единна база данни за проекти, управлявана от Комисията.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

Още документи и информация, може да намерите тук.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.