Вие сте тук

Сергей Станишев: ЕС трябва да отговори на предизвикателствата като изнася сигурност, а не внасяйки несигурност

понеделник, 15 Февруари, 2016 - 10:40

Като част от проект*, чиято цел е да подпомогне ограничаването на престъпленията от омраза, екипът ни вярва, че ролята на европейските депутати е ключова в решаването на кризите, пред които Европа е изправена.

Амбицията ни е да представим мнението на 17те депутати на ЕП от България чрез отговорите им на кратък, еднакъв за всички, въпросник.

Представяме ви отговорите на лидера на Европейските социалисти Сергей Станишев:

1. Смятате ли, че в Европа има ескалация на престъпленията от омраза и защо?
Днес в Европа има ескалация на страха. На страха от другите, различните от "нас" – бежанци, икономически мигранти, включително от страни от ЕС, малцинствени групи – религиозни, етнически и т.н. От една страна, този страх се поражда от неадекватния отговор на променящата се ситуация в Европа от страна на десните. Въпреки смелите призиви за затваряне на граници, не се предлагат решения на възникналите проблеми. От друга страна, този страх се подклажда допълнително от крайни политически формации и популисти, които използват тази ситуация, за да натрупат политически дивидент. Именно тяхната реторика намира широк отзвук в публичното пространство, усложнява допълнително ситуацията, настройва хората едни срещу други и възпрепятства намирането на общи европейски решения. Призивите всеки да се залости вкъщи и да чака бурята да отмине, да се затворят Шенгенските граници, са не просто абсурдни, а подкопават ценностите и постиженията на европейския проект.


2. Кои са основните говорители, насаждащи посланията на омразата и към кого са насочени те?

Крайнодесните, популистите или просто тези, които искат добър изборен резултат на гърба на хората.

Но тук идва и отговорността на политиците.

В ПЕС винаги сме отстоявали мира, солидарността и свободата. На нас ни  е чужд езикът на омразата.


3. Кои са трите най-спешни мерки, които трябва да предприеме ЕС, за да ограничи радикализацията на своята територия?

ЕС трябва да отговори на предизвикателствата като изнася сигурност, а не внасяйки несигурност. В този смисъл, Съюзът трябва да има много по-активна външна политика.

На второ място, ЕС и страните-членки трябва да гарантират върховенството на закона, но и спазването на поетите ангажименти. Нито една държава не може да се справи сама с този проблем.

Не на последно място, Европа трябва спешно да се върне на пътя на икономическия растеж и да повиши заетостта. Никой не бива да се чувства зад борда. Това се отнася особено за младите хора. Апатията и липсата на перспектива са най-добрата почва за екстремизма и популизма. Затова предложих нов План „Маршал“ за младежта в Европа. Трябва да заложим на образованието, на достъпа до здравеопазване, на културните различия и на грижата за децата. Тогава езикът на омразата няма да има шанс.

4. Съществува ли механизъм в ЕП, чрез който да се сигнализира за проявления и престъпления на омраза?

С престъпления от какъвто и да е характер са ангажирани провоохранителните и правораздавателните органи. Европейският парламент като политическа институция и отделните негови членове, следят развитието на ситуацията и използват получената информация при формирането на политики. Случаите на особено опасни проявления на омразата, които обаче не са престъпления, често намират място в дебатите в пленарна зала, в обсъжданията в комисиите или служат за обосновка на предложени законодателни мерки.

5. Необходимо ли е според Вас общо европейско законодателство за ограничаване на престъпленията от омраза?

Престъпленията, включително от омраза, попадат в сферата на вътрешните работи, които са изключителна компетенция на отделните страни-членки.

В този смисъл, правната рамка е налице. Необходимо е нейното прилагане, което да осигури разумен баланс между гражданските права и свободи на хората, тяхната сигурност и предотвратяването на престъпления. Този проблем е един и същ за всички страни-членки в ЕС и координирани, целенасочени усилия и политики определено биха имали добавена стойност.

6. Бихте ли се включили и по какъв начин в усилията за ограничаване на престъпленията от омраза?

Разбира се, бих подкрепил всяка добра инициатива в тази посока. Старая се да го правя ежедневно и като лидер на една от големите европейски партии. ПЕС винаги е залагала на солидарността, толерантността и запазването на човешките права и достойнство. Много от нашите кампании и политики са именно в подкрепа на тези ценности.


* проект „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България” e  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ и изпълняван от Фондация „Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация „Медийна демокрация”. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.