Вие сте тук

Обяви за набиране на служители в институции на ЕС

четвъртък, 8 Май, 2014 - 11:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 май е публикувана обява за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (Лондон).

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) реши да анулира процедура за подбор EMA/AD/355, публикуванa на 6 ноември 2013 г. (ОВ C 320 A от 6 ноември 2013 г.) и да я замени със следната процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:

ЕМА/AD/359: Началник отдел „ИТ операции“, сектор „Информационни технологии“ (AD 10)

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и в зависимост от бюджетните възможности може да им бъде предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 56, 4.3.1968 г.).

Мястото на заетост е Лондон.

Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз или на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.

Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

http://www.ema.europa.eu/ema/, в секция „Careers at the Agency“.

Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата. Крайният срок за подаване на кандидатури е полунощ на 17 юни 2014 г.

Моля, обърнете внимание: поради големия брой заявления, получавани в Европейската агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

В Официалния вестник на ЕС от 1 май е публикувана покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове и заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия).

Назначаването на членовете на Административния съвет и на двамата заместници се извършва по начин, който осигурява доколкото е възможно балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в държавите членки.

Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕЦБ. По-специално ще бъдат взети предвид следните критерии:

а)    Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:

— много добро познаване и разбиране на законодателството на ЕС в сферата на банковото дело и други финансови услуги;

— много добро познаване и разбиране на функционирането на банковия сектор;

— много добро познаване и разбиране на надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.

Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:

— надзорен опит в банковия сектор или юридически опит по отношение на надзора;

— задълбочено познаване на институциите на ЕС и процесите на вземане на решения на ЕС, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността на ЕЦБ и по-специално с ЕНМ;

— задълбочено познаване на задачите и функционирането на ЕЦБ и по-специално на ЕНМ;

б)    Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления). Те трябва:

— да бъдат граждани на държава членка на ЕС и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;

— да владеят много добре английски език с доказана способност да се изразяват писмено и с презентационни умения;

— да имат добри познания по поне един друг официален език на ЕС.

 Освен това много доброто или доброто владеене на други официални езици на ЕС би било предимство

Възнаграждение

Избраните кандидати ще получават възнаграждение, съответстващо на възложените им задачи.

Крайният срок за кандидатстване е 21 май 2014 г. Повече за процедурата може да прочетете тук.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.