Вие сте тук

Обяви за набиране на служители в институции на ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Май, 2014 - 11:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 май е публикувана обява за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (Лондон).

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) реши да анулира процедура за подбор EMA/AD/355, публикуванa на 6 ноември 2013 г. (ОВ C 320 A от 6 ноември 2013 г.) и да я замени със следната процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:

ЕМА/AD/359: Началник отдел „ИТ операции“, сектор „Информационни технологии“ (AD 10)

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и в зависимост от бюджетните възможности може да им бъде предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 56, 4.3.1968 г.).

Мястото на заетост е Лондон.

Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз или на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.

Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

http://www.ema.europa.eu/ema/, в секция „Careers at the Agency“.

Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата. Крайният срок за подаване на кандидатури е полунощ на 17 юни 2014 г.

Моля, обърнете внимание: поради големия брой заявления, получавани в Европейската агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

В Официалния вестник на ЕС от 1 май е публикувана покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове и заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия).

Назначаването на членовете на Административния съвет и на двамата заместници се извършва по начин, който осигурява доколкото е възможно балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в държавите членки.

Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕЦБ. По-специално ще бъдат взети предвид следните критерии:

а)    Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:

— много добро познаване и разбиране на законодателството на ЕС в сферата на банковото дело и други финансови услуги;

— много добро познаване и разбиране на функционирането на банковия сектор;

— много добро познаване и разбиране на надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.

Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:

— надзорен опит в банковия сектор или юридически опит по отношение на надзора;

— задълбочено познаване на институциите на ЕС и процесите на вземане на решения на ЕС, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността на ЕЦБ и по-специално с ЕНМ;

— задълбочено познаване на задачите и функционирането на ЕЦБ и по-специално на ЕНМ;

б)    Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления). Те трябва:

— да бъдат граждани на държава членка на ЕС и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;

— да владеят много добре английски език с доказана способност да се изразяват писмено и с презентационни умения;

— да имат добри познания по поне един друг официален език на ЕС.

 Освен това много доброто или доброто владеене на други официални езици на ЕС би било предимство

Възнаграждение

Избраните кандидати ще получават възнаграждение, съответстващо на възложените им задачи.

Крайният срок за кандидатстване е 21 май 2014 г. Повече за процедурата може да прочетете тук.