Вие сте тук

ОСП следва да отделя повече внимание на въпросите, свързани с водите

Дата на публикуване: 
вторник, 13 Май, 2014 - 12:59

Одиторите на ЕС считат, че общата селскостопанска политика следва да отделя повече внимание на въпросите, свързани с водите, се казва в прессобщение на европейската информационна служба РАПИД.

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че целите на политиката на ЕС за водите са само частично интегрирани в общата селскостопанска политика (ОСП). По време на одита бяха отбелязани слабости в двата инструмента, които понастоящем се използват за интегриране на въпросите за водите в ОСП (по-специално кръстосаното спазване и развитието на селските райони), и бяха констатирани закъснения и слабости в прилагането на рамковата директива за водите.

„За нуждите на земеделието обикновено се използва голямо количество вода — в Европа около една трета от общото потребление на вода се дължи на земеделието; то е и основен източник за натиск върху водните ресурси, по-специално посредством замърсяването на водите с хранителни вещества,“ заяви Kevin Cardiff, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Въпреки че е констатиран напредък, Комисията и държавите членки трябва по-успешно да интегрират въпросите, свързани с водите, в общата селскостопанска политика с оглед осигуряване на дългосрочно устойчиво използване на водите“.

Разходите за ОСП представляват почти 40 % от бюджета на ЕС (над 50 млрд. евро за 2014 г.). и посредством ОСП ЕС се стреми да промени земеделските практики, които засягат водите.

Одиторите на ЕС провериха дали целите на политиката на ЕС за водите са правилно и ефективно отразени в ОСП, както на стратегическо ниво, така и на ниво изпълнение. Това беше извършено посредством анализ на двата инструмента, които са използвани за интегриране в ОСП на целите на политиката на ЕС за водите: кръстосаното спазване — механизъм, обвързващ някои плащания от ОСП със спазването на специфични екологични изисквания, и фондът за развитие на селските райони, който предоставя финансови стимули за дейности за подобряване на качеството на водите, надхвърлящи задължителните изисквания.

Одиторите на ЕС констатираха, че кръстосаното спазване и фондът за развитието на селските райони досега имат положително въздействие за подпомагане на целите на политиката за подобряване на количеството и качеството на водите, но че тези инструменти са ограничени, що се отнася до амбициите, заложени в ОСП, и дори до още по-амбициозните цели, съдържащи се в регламентите за ОСП за периода 2014—2020 г.

ЕСП заключи също така, че липсва достатъчна осведоменост на ниво ЕС, както и в различните държави членки, относно натиска върху водите в резултат на земеделски дейности, както и относно начина, по който този натиск се развива.

Според Kevin Cardiff „е необходимо държавите членки да положат повече усилия за съгласуване на техните програми за развитие на селските райони с действията им за опазване на водните ресурси, както и да преодолеят проблемите, свързани със забавянето на прилагането на рамковата директива за водите. Въпреки че получената от Комисията обратна информация е положителна, има/остават? още много резултати, които трябва да се постигнат“.

В специалния доклад (№ 4/2014) озаглавен „Частичен успех ли е интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите на ЕС?“ беше разгледан въпросът дали целите на политиката на ЕС за водите са успешно интегрирани в ОСП, но се констатира, че до момента това е извършено само частично. Причините се дължат на несъответствие между амбициите в целите на политиката и инструментите, които се използват за ефективни промени. По време на одита бяха отбелязани слабости в двата инструмента, които понастоящем се използват от Комисията за интегриране на въпросите за водите в ОСП (по-специално кръстосаното спазване и развитието на селските райони), и бяха констатирани закъснения и слабости в прилагането на рамковата директива за водите.

Въпреки че одиторите на ЕС заключават, че кръстосаното спазване и фондът за развитието на селските райони са довели до положителни резултати, що се отнася до подпомагането на целите на политиката за подобряване на количеството и качеството на водите, те отбелязват, че тези инструменти са с ограничено въздействие. Те не съответстват на политическите амбиции, заложени в ОСП, нито на дори още по-амбициозните цели, съдържащи се в регламентите за ОСП за периода 2014—2020 г. ЕСП също така установи, че системите за мониторинг и оценка, които директно са свързани с ОСП, и тези, които съдържат по-общи данни, не предоставят необходимата информация за цялостна обосновка на политиката, засягаща натиска върху водите от земеделски дейности. ЕСП отбеляза все пак някои полезни инициативи.

Въз основа на своите констатации ЕСП препоръчва:

  • Комисията да предложи необходимите изменения на текущите инструменти (кръстосаното спазване и фондът за развитие на селските райони) или, когато е уместно, създаване на нови инструменти с капацитет да постигнат по-амбициозните цели във връзка с интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите.

  • Държавите членки следва да анализират отбелязаните слабости във връзка с кръстосаното спазване и да подобрят използването на фонда за развитието на селските райони с оглед по-успешното постигане на целите на политиката за водите.

  • Комисията и държавите членки трябва да анализират забавянията в прилагането на рамковата директива за водите и да подобрят качеството на своите планове за управление на речните басейни, като включат в тях описание на отделни мерки, които са достатъчно ясни и конкретни на оперативно ниво; и

  • Комисията следва да следи за това да разполага с информация, която най-малкото позволява измерване на развитието на натиска върху водите от земеделските практики, а от държавите членки се изисква да предоставят данни относно водите по по-навременен, надежден и последователен начин.

Кратко видео интервю с члена на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада, може да видите тук: