Вие сте тук

Свободно работно място за изпълнителен директор (степен AD 14) на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex)

петък, 13 Юни, 2014 - 14:08
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 юни е публикувано обявление за свободно работно място за изпълнителен директор (степен AD 14) на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex)

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, (Frontex) е агенция на ЕС със седалище във Варшава, Полша. Тя е създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Понастоящем в агенцията работят около 310 души, а бюджетът ѝ за 2014 г. възлиза на приблизително 89 милиона евро.

Задачата на агенцията е да улеснява прилагането на действащите и бъдещите мерки на Съюза за управление на външните граници и да повишава тяхната ефективност, като гарантира координиране на действията на държавите членки при прилагането им и по този начин допринася за ефективното, високо и единно равнище на контрол върху лицата и за наблюдението на външните граници на държавите членки.

Също така агенцията предоставя на Комисията и на държавите членки необходимата техническа помощ и специализирани познания в областта на управлението на външните граници и поощрява солидарността между държавите членки.

За постигането на целите си агенцията изпълнява основно следните задачи:

координира оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници,

оказва съдействие на държавите членки при обучението на националните гранични служители, включително посредством установяване на общи стандарти за обучение,

извършва анализи на риска,

следи за напредъка в научните изследвания в области, които представляват интерес във връзка с контрола на лицата и наблюдението на външните граници,

подкрепя държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници,

работи в сътрудничество с компетентните органи на трети държави по въпроси, свързани с управлението на границите,

предоставя необходимата подкрепа на държавите членки за организирането на съвместни операции по връщане.

Изпълнителният директор управлява и представлява агенцията. Той е законният представител и лицето на агенцията пред обществеността. Той е независим при изпълнението на своите задължения и отговаря за действията си пред управителния съвет. Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на агенцията. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на агенцията и за тяхното управление.

Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор носи пълна отговорност за задачите, възложени на агенцията, и спрямо него се прилага процедурата по годишно освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета. Европейският парламент или Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на задачите си.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват следното:

да гарантира, че агенцията функционира в съответствие с регламента за нейното учредяване,

да изготвя и осъществява стратегическите цели на агенцията в съответствие с нейните задачи, като едновременно с това обръща специално внимание на безусловното спазване на основните права при всички дейности на агенцията,

да осъществява контакти с широк кръг от заинтересовани страни, включително да разяснява на широката общественост дейността на агенцията и политиките на ЕС, свързани с Шенгенското споразумение и управлението на границите,

да се занимава с всекидневното управление на персонала на агенцията, включително наемането на нови служители,

да подготвя и осигурява изпълнението на стратегиите, процедурите, решенията, програмите и дейностите, които са приети от управителния съвет, при спазване на ограниченията, уточнени в регламента за учредяването на агенцията, правилата за неговото прилагане и всяко приложимо право,

да подготвя и ефективно да изпълнява бюджета на агенцията в съответствие с принципите за добро финансово управление,

да подготвя и изпълнява годишната работна програма и да изготвя доклада за дейността,

да улеснява сътрудничеството между агенцията, Европейската комисия, Съвета и съответните други органи на Съюза, да докладва на Европейския парламент и/или Съвета, както и да осъществява контакти с тях в съответствие с регламента за учредяването на агенцията,

да установява ефективно сътрудничество между агенцията и компетентните органи в държавите членки в сферата на дейност на агенцията,

да улеснява сътрудничеството между агенцията и съответните организации в трети държави и международни организации.

Допълнителна информация може да бъде намерена в разпоредбите на регламента.

Кандидатите следва:

да са способни да изработят насочена към бъдещето концепция с оглед на изпълнението на стратегическите цели на агенцията,

да имат капацитет за ръководенето на агенция, наброяваща около 310 служители, както на стратегическо, така и на вътрешно управленско равнище и да притежават способност за ръководенето и мотивирането на голям екип в европейска, мултикултурна и многоезична среда,

да имат богат професионален опит, за предпочитане в областта на управлението на границите или на миграцията, или на правоприлагането, в най-добрия случай придобит в национален, както и в европейски или международен контекст; този опит следва да бъде на стратегическо или оперативно равнище, но ще бъдат допуснати и кандидати с административен или правен опит в тези области,

да притежават солидни и доказани административни и управленски умения, по-специално опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси на висша длъжност в национален, европейски и/или международен контекст,

да познават задълбочено и да разбират контекста на ЕС и взаимодействието между националните администрации и институциите на ЕС, включително да познават отлично законодателството на ЕС в областта на управлението на външните граници на Съюза,

да разбират ясно технологиите, свързани с управлението на външните граници, включително съвременните информационни технологии, и да имат познания в областта на защитата на данни,

да познават отлично международното сътрудничество извън ЕС в сферите на дейност на агенцията,

да притежават доказана способност за ефикасно и свободно общуване на всички нива по прозрачен и открит начин както с широката общественост, така и с обширен кръг от заинтересовани страни (европейски, международни, национални и местни органи, международни организации и неправителствени организации). Работният език в агенцията е английски,

отлични умения за вземане на решения, организационни умения и умения за водене на преговори.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайната дата за кандидатстване:

гражданство: да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз,

университетска степен или диплома:

да притежават:

образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години,

или образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в професионалния опит, придобит след получаване на дипломата, изискван по-долу),

професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на изискваната по-горе квалификация,

професионален опит, свързан с позицията: от тези 15 години професионален опит най-малко 5 години трябва да са в област, която има отношение към дейностите на агенцията, за предпочитане в областта на управлението на граници или в областта на миграцията, или на правоприлагането,

управленски опит: най-малко 5 години професионален опит, придобит на висша ръководна длъжност (3),

езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително втори език,

възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани след 1 януари 2014 г., пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Независимост и декларация на интереси

От изпълнителния директор ще бъде поискано да декларира, че се ангажира да действа независимо в полза на обществения интерес, и да декларира всички свои интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи неговата независимост. Кандидатите трябва да потвърдят готовността си да направят това в своята кандидатура.

От избрания кандидат ще се изисква да премине проучване за надеждност и за достъп до класифицирана информация.

Подбор и назначаване

Провеждането на процедурата за подбор зависи от наличието на средства в бюджета на агенцията и от наличието на съответните постове в щатното разписание.

За процедурата на подбор ще бъде сформирана комисия за предварителен подбор. Тази комисия ще покани на събеседване кандидатите, чийто профил отговаря най-добре на специфичните изисквания на поста. Тези кандидати ще бъдат подбрани въз основа на своите качества съгласно изложените по-горе критерии.

След това от кандидатите, предложени от комисията за предварителен подбор за последващо събеседване с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия, ще се изисква да преминат през „център за оценяване“, ръководен от външни консултанти за подбор на кадри. Кандидатите, подбрани от ККН, ще бъдат поканени на събеседване със съответните комисари.

След тези събеседвания Европейската комисия ще състави списък с отговарящи на критериите кандидати, който ще бъде представен на управителния съвет на агенцията. Управителният съвет ще избере от списъка кандидат въз основа на неговите качества и неговите административни и ръководни умения, удостоверени с документи. От кандидатите може да се изиска да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към горепосочените.

Управителният съвет може да поиска процедурата за подбор да бъде повторена, ако сметне, че никой от включените в първоначалния списък кандидати не е подходящ.

Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия или комисии на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази комисия или комисии. След това изявление Европейският парламент може да приеме становище, в което да представи виждането си по отношение на избрания кандидат.

Управителният съвет информира Европейския парламент за начина, по който това становище е взето предвид. Становището се смята за лично и поверително до назначаването на кандидата.

Управителният съвет взема окончателното решение за назначаването на изпълнителния директор.

Условия за работа

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет като служител на агенцията и ще бъде срочно нает служител със степен AD 14 съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (4) за срок от пет години, който може да бъде удължен веднъж, както е посочено в правното основание.

Местоработата е във Варшава (Полша), където се намира седалището на агенцията.

Очаква се изпълнителният директор да встъпи в длъжност в най-кратък срок.

Равни възможности

Агенцията прилага политика на равни възможности и недискриминация в съответствие с член 1г от Правилника за персонала (4).

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Изисквания към кандидатите“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на някое от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок (5). Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, което ще наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на крайния срок за регистрация няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Като общо правило закъснели регистрации, получени по електронната поща, няма да бъдат приемани.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван, за да се потвърди създаването на Вашата регистрация, и на него ще получавате информация за хода на процедурата за подбор. Поради това трябва да уведомите Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Автобиографията и писмото трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните– това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил — това е потвърждение, че въведените от Вас данни са регистрирани.

Ако не получите номер, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по време на процедурата за подбор, ще се осъществява на английски език (6).

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо  (7) с дата на пощенското клеймо, не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да бъде приложено удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 14 юли 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг действащ от тяхно име се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията и агенцията с нейния управителен съвет ще гарантират, че личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в съответствие с Регламента относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8).


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 1.

(3)  В автобиографията си кандидатите трябва да посочат поне за тези пет години, през които са придобили управленски опит на висша ръководна длъжност: 1) наименованието и задачите на заеманите ръководни длъжности, 2) броя на подчинените служители, 3) размера на управлявания бюджет, и 4) броя на йерархичните нива над и под длъжността, която са заемали, както и броя длъжности на еквивалентно ниво.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101&rid=1

(5)  Не по-късно от 12:00 ч. на обяд брюкселско време на 14 юли 2014 г.

(6)  Комисиите за подбор ще гарантират, че не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, на които английският език е майчин.

(7)  European Commission, Directorate-General for Human resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2014/10355, SC11 8/30, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.