Вие сте тук

ЕП одобри състава на парламентарните комисии

Европейски парламент
сряда, 2 Юли, 2014 - 16:19

Европейският парламент одобри броя на депутатите, които ще членуват във всяка една от 20-те парламентарни комисии и в 2-те подкомисии в рамките на новия законодателен мандат, съобразявайки се с новото разпределение на политическите сили.

Българските депутати, избрани за членове на комисии (по ред на комисиите), са:

Илхан Кючук - Комисия по външни работи

Неджми Али - Комисия по бюджети

Георги Пирински - Комисия по бюджетен контрол

Владимир Уручев - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Сергей Станишев - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Николай Бареков - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Ева Паунова - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Томислав Дончев - Комисия по регионално развитие

Искра Михайлова - Комисия по регионално развитие

Светослав Малинов - Комисия по култура и образование

Момчил Неков - Комисия по култура и образование

Ангел Джамбазки - Комисия по култура и образование

Емил Радев - Комисия по правни въпроси

Мария Габриел - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Илияна Йотова - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Филиз Хюсменова - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Андрей Ковачев - Подкомисия по правата на човека / Комисия по външни работи

Броят на депутатите във всяка една от комисиите и подкомисиите ще бъде:

Комисия по външни работи: 71 членове

Комисия по развитие: 28 членове

Комисия по международна търговия: 41 членове

Комисия по бюджети: 41 членове

Комисия по бюджетен контрол: 30 членове

Комисия по икономически и парични въпроси: 61 членове

Комисия по заетост и социални въпроси: 55 членове

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: 69 членове

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика: 67 членове

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: 40 членове

Комисия по транспорт и туризъм: 49 членове

Комисия по регионално развитие: 43 членове

Комисия по земеделие и развитие на селските райони: 45 членове

Комисия по рибно стопанство: 25 членове

Комисия по култура и образование: 31 членове

Комисия по правни въпроси: 25 членове

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: 60 членове

Комисия по конституционни въпроси: 25 членове

Комисия по правата на жените и равенството между половете: 35 членове

Комисия по петиции: 35 членове

  Подкомисия по правата на човека: 30 членове

  Подкомисия по сигурност и отбрана: 30 членове

 

Правила за формирането на комисиите

Доколкото е възможно, съставът на комисиите трябва да отразява състава на Парламента. Пропорционалното разпределение на местата в комисия между политическите групи не трябва да се отклонява от най-близкото съответно цяло число.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.