Вие сте тук

Мария Габриел призова Матео Ренци за силно италианско председателство на ЕС в областта на младежката заетост, миграцията, външната политика

четвъртък, 3 Юли, 2014 - 10:59

Европейският парламент обсъди с министър-председателя на Италия Матео Ренци приоритетите на италианското председателство, което започна на 1 юли. В дебата участва евродепутатът Мария Габриел от Групата на ЕНП/ГЕРБ, фокусирайки се върху три ключови области, представени от италианския премиер: обща икономическа политика, управлението на миграционните потоци и ролята на ЕС на международната сцена.

Най-напред Мария Габриел привлече вниманието на италианското председателство към борбата с младежката безработица. Важно е младежката гаранция да бъде приложена от страните-членки, като се акцентира и върху младежкото предприемачествo, тъй като развиването на предприемаческия дух сред младежите допринaся за включването им в процеса на икономически растеж. Евродепутатът засегна също въпроса с неизползвания потенциал на жените-предприемачи. Активното им включване в пазара на труда, напредък по въпроса за равно заплащане за еднакъв труд и повече възможности за кариерно развитие са теми, изискващи вниманието на италианското председателство. 

По отношение на миграционната политика на ЕС, Мария Габриел открои два основни елемента: солидарността между държавите-членки и засилването на Фронтекс. В този контекст тя призова за прилагането на новата визова политика на ЕС, предложена от Европейската комисия през април миналата година, и използването й като инструмент за по-добро управление на миграционните потоци и икономически актив.

Българският евродепутат повдигна и въпроса за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. "Надявам се италианското председателство да бъде справедливо и да се ангажира по този въпрос, тъй като условията за присъединяване са изпълнени“, заяви Мария Габриел.

Накрая тя наблегна на условията за укрепване на ЕС като участник на международната сцена, така че Съюзът да говори в един глас и да има навременни реакции. В този смисъл Мария Габриел отбеляза, че европейските граждани и гражданите, които се стремят към демокрация в Африка, Украйна и Близкия изток, очакват положителни сигнали от италианското председателство.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.