Вие сте тук

Търси се служител по рекламата

четвъртък, 7 Август, 2014 - 11:37
Тема: 

В официалния вестник на ЕС от 6 август 2014 е публикувано обявление за процедура за подбор на общо основание – Служител по рекламата РЕФ. НОМЕР: EF-TA-14-01 - 2014/C 255 A/01.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) със седалище в Дъблин, Ирландия, търси да назначи служител, отговарящ за рекламата.

Назначен към отдел „Информация и комуникация“, от служителя по рекламата ще се очаква да работи както независимо, така и като част от малък екип, да открива проактивно възможности за популяризиране на изследванията, данните и констатациите на Еurofound за съответните публики на европейско и национално равнище. Той или тя трябва има силно развити комуникационни, представителни и междуличностни умения и способността да пише за печатните медии и медиите онлайн. Служителят по рекламата ще бъде пряко подчинен и ще работи в тясно сътрудничество с отговорника за медиите и рекламата.

Основните отговорности ще бъдат, както следва:

изготвяне и управление на иновативни маркетингови кампании с използване на всички рекламни канали (интернет, медии, социални медии и разпространяване) с цел подаване на приоритетната информация на Еurofound до съответните публични дискусии на европейско и национално равнище;

координиране на връзките с медиите като част от комуникационните дейности на организацията;

съдействие за прилагането и разработването на стратегия на Еurofound за управление на взаимоотношенията с клиентите (СRM) чрез извършване на дейности за насочване и разпространение;

управление на договорите и процедурите за разпространяване на печатните публикации на Еurofound;

събиране на статистически данни и показатели за предпочитанията на потребителите с оглед подобряване на работния процес, ефикасността и обхвата;

надзор и координиране на изпращания на публикации, изложбени щандове и други рекламни материали и информация за прояви, управление на външни изпълнители и контрол на наличностите;

събиране, анализ и редовно представяне на показатели за ефективността и резултатите и изготвяне на редовни отчети за управлението на рекламните дейности;

оказване на съдействие при всякакви други информационни и комуникационни задачи според изискванията.

До процедурата за подбор се допускат кандидати, които:

са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и не са лишени от права;

са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;

имат задълбочено познаване на един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително познаване (ниво В2) на друг език на Съюза. Длъжността „служител по рекламата“ изисква много високо ниво на владеене на английски език; (1)

да имат най-малко завършено средно образование плюс професионална квалификация (състояща се от курс а обучение и изпити от най-малко една година), удостоверена с диплома, в области, свързани с комуникации, маркетинг, медии, връзки с обществеността, или други сродни области;

да имат най-малко три години професионален опит по специалността;

да имат опит в разработване и провеждане на маркетингови и рекламни кампании;

да имат опит с административни системи/системи за управление (СRM);

да имат опит в управлението на прояви и изложения;

да имат административен опит във възлагане на обществени поръчки и сключване на договори;

да са много компетентни в областта на информационните системи, и по-специално приложенията на Microsoft Office и динамиката на СRM, платформите за комуникации и управление на социалните медии (напр. Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Hootsuite, Engagor) и системите за управление на проекти (Microsoft Project).

Служителят по рекламата ще бъде назначен като срочно нает служител (AST 3) с първоначален срочен трудов договор за пет години.

Пълна информация за длъжността, пълен списък на изискванията, както и данни за процедурите на кандидатстване и подбор, могат да бъдат намерени на страницата за свободни длъжности на уебсайта на Eurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, който също може да бъде изтеглен от уебсайта.

Краен срок за подаване на заявления: 5 септември 2014 г.


(1)  Да се има предвид, че преди първо повишение в по-висока степен от служителите се изисква да имат задоволителни познания (В2) по трети официален език на ЕС;

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.