Вие сте тук

Сътрудничеството е от ключово значение за преодоляване на проблеми с газовите доставки

четвъртък, 16 Октомври, 2014 - 12:18

Какво би се случило, ако газовите достави от Русия бъдат прекъснати през зимата? Ще има ли достатъчно енергия за нуждите на домакинствата и предприятията? Какво могат да направят Европейският съюз и страните-членки?

Докладът на ЕК за устойчивостта на европейската газова система, публикуван днес, дава отговора: Газовите доставки за домакинства и предприятия ще бъдат по-сигурни, ако страните-членки си сътрудничат и позволят на пазарните механизми да действат, колкото се може по-дълго. Държавната намеса трябва да е внимателно подготвена и съобразена с регионалните особености и да се използва, само ако е необходимо.

Докладът включва отделни анализи и конкретни краткосрочни препоръки за най-уязвимите членки на ЕС и съседни държави.

Руско-Украинският газов спор за пореден път след 2009 г. излага на риск газовите доставки за Европейския съюз. С наближаването на зимата, ЕК искаше да разполага с ясна картина за най-сериозните проблеми, които биха възникнали и как те биха могли да бъдат облекчени.

Публикуваният днес доклад представя резултатите от стрес тестове, проведени от 38 европейски държави, включващи държавите-членки на ЕС и десет съседни държави. Сред анализираните сценарии е и пълното спиране на вноса на газ от Русия за период от 6 месеца.

Сътрудничеството може да облекчи ситуацията

Продължително нарушаване на газовите доставки ще има значително въздействие върху ЕС, като най-засегнати ще са държавите-членки от Източна Европа. Финландия, Естония, Бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия ще бъдат лишени от поне 60% от необходимото им количество газ, което означава, че дори домакинствата могат да останат на студено. Ако страните работят съвместно, вместо да приемат само национални мерки, по-малко потребители на газ ще бъдат засегнати от прекъсването на газовите доставки. При този сценарий нито едно домакинство не би било засегнато.

Докладът за резултатите от проведените стрес тестове е първата конкретна стъпка по отношение на краткосрочните мерки в областта на енергийната сигурност и е резултат от приетата от ЕК през май 2013 г. Стратегия за Европейска енергийна сигурност. Конкретните препоръки от доклада ще съпътстват мерките, предвидени в стратегията, за подобряване на сигурността на газовите доставки за ЕС: завършване на вътрешния енергиен пазар, повишаване на енергийната ефективност, диверсификация на външните доставчици и използването на местни ресурси.

Днес ЕС внася 53% от енергията, които консумира. Енергийната зависимост е свързана със суров петрол (почти 90%), природен газ (66%), и в по-малка степен с твърди горива (42%) и ядрена енергия (40%) Около половината от потребяваната енергия в ЕС се използва за отопление на помещения и вода.

Докладът може да видите тук, на английски език http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.