Вие сте тук

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Януари, 2015 - 13:42

В последния си доклад по механизма за сътрудничество и проверка Комисията приканва България да предприеме действия в следните области:

Независимост, отчетност и етика на съдебната власт Стратегията за съдебна реформа включва много предложения, насочени към преодоляване на слабостите в тази област. Такива мерки трябва да бъдат прилагани с ясното съзнание, че надеждността на системата зависи от това органите да демонстрират максимална обективност и да гарантират, че по отношение на нарушенията се предприемат сериозни действия.

 • Продължаване на реформата на организацията на ВСС, с участието на професионалните организации и други заинтересовани страни, включително с перспективата за процедурите за провеждане на следващите избори за членове на ВСС, които да доведат до сформиране на вдъхващ доверие ВСС.
 • Прилагане на обективни стандарти за заслуги, професионална етика и прозрачност при назначенията в съдебната власт, включително на висши длъжности, и своевременно извършване на тези назначения. Въпросите, свързани с професионалната етика, са от особено значение и лицата, които отговарят за назначенията, трябва да покажат, че всички въпроси се проследяват.
 • Бързо решаване на безизходното положение във връзка с кандидатурите за поста на главен инспектор.
 • Бързо подобряване на сигурността на системата за разпределяне на делата на случаен принцип и ускоряване на текущата работа по нейното модернизиране. Извършване на щателни и безпристрастни разследвания на всички случаи, в които съществуват подозрения за възможно манипулиране на системата.

Реформа на съдебната система Стратегията за съдебна реформа представлява солидна основа за бъдещи действия и дебатът, която тя предизвика, позволи на органи като главния прокурор да дадат конструктивен отговор.

 • Изпълнение на новата съдебна стратегия, приета от правителството, както и на разработените идеи, предложени от прокуратурата.
 • Справяне с проблематичните разпоредби в Наказателния кодекс, които спешно се нуждаят от подобрение, за да се засили борбата срещу корупцията и организираната престъпност.
 • Постигане на съгласие относно подробен график за обсъждане в по-дългосрочен план на основните цели на новия Наказателен кодекс.

Висшият съдебен съвет предприе някои важни управленски мерки, които понастоящем трябва да дадат резултати.

 • Финализиране на методиката за оценка на натовареността магистратите и съдилищата и организиране на консултации с всички основни заинтересовани страни, за да се създаде обективна основа за реформа на съдебната карта (ако е необходимо, разделяне на съдебната карта от картите на географско разположение на другите публични органи).
 • Въвеждане на ясни процедури и стандарти за санкциите, за да се гарантират последователни решения в дисциплинарните производства.
 • Предприемане на действия за затваряне на „вратичките“ в ефективното изпълнение на съдебните решения, като възможността за укриване, за да се избегне изпълнението на присъди с лишаване от свобода, или неприлагането на финансовите наказания, наложени от съда.
 • Отбелязване на конкретен напредък в областта на електронното правосъдие като средство за подобряване на съдебния процес.

Корупция Предстоящата оценка на стратегията на България за противодействие на корупцията следва да предостави полезен анализ на предизвикателствата, пред които е изправена България. Той може да помогне както при изработването на нова стратегия, така и за предприемането на конкретни стъпки, за да започне решаването на проблемите, по отношение както на превенцията, така и на ефективното наказателно преследване.

 • Предоставянето на една-единствена институция на правомощията и самостоятелността, необходими за координирането и контролирането на изпълнението на дейностите по противодействие на корупцията. Създаване на единни минимални стандарти за обществения сектор във връзка с контролните органи, оценката на риска и задължението за отчитане.
 • Изработване на стабилна национална стратегия за противодействие на корупцията, като се започне с публикуването на анализа на недостатъците на настоящата стратегия.
 • Предприемане на решителни последващи действия във връзка със стратегията за развитие на сектора обществени поръчки, приета през юли 2014 г.
 • Приключване на процедурите за издигане на кандидатури за оставащите членове на КПУКИ и на законодателните промени в областта на конфликта на интереси.
 • Извършване на оценка на това как системата за деклариране на имотното състояние да бъде използвана по по-подходящ начин (като например за целенасочени проверки чрез оценка на риска).
 • Укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на корупция на високо равнище.
 • Следене на напредъка по делата за корупция на високо равнище и определяне и предприемане на мерки, за да се избегне използването на процесуалните „вратички“ за забавяне на процеса на правораздаване.

Организирана престъпност Известен факт е, че големият брой нерешени случаи и малкото примери за постигнат напредък хвърлят сянка върху действията за справяне с организираната престъпност и повишаване на професионализма на правоприлагащите органи в тази област.

 • Създаване на необходимите условия, за да могат специализираният съд по дела, свързани с организираната престъпност, и прокуратурата към него да могат да съсредоточат усилията си върху знакови, сложни дела.
 • Следене на напредъка по делата, свързани с организирана престъпност на високо равнище, и определяне и предприемане на мерки, за да се избегне използването на процесуалните „вратички“ за забавяне на процеса на правораздаване.
 • Гарантиране на това, че са предприети необходимите предпазни мерки за предотвратяване на възможността високопоставени подсъдими да се укрият от правосъдието или да успеят да укрият придобита по престъпен начин собственост преди произнасянето на окончателното решение от съда, с ясно разпределение на отговорността за всякакви пропуски.
 • Гарантиране на това, че всички промени в структурите, участващи в разследването на организираната престъпност се извършват по начин, който гарантира оперативната приемственост.

Целият текст на доклада може да видите тук, на български език:

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, януари 2015 (PDF)

А тук може да видите на английски Техническия доклад (PDF)