Вие сте тук

ЕК представи концепция за Европейски енергиен съюз

сряда, 25 Февруари, 2015 - 14:19

Заместник-председателят на ЕК, отговорен за енергийния съюз, Марош Шефчович и еврокомисарят по енергетиката и климатични промени Мигел Канете представиха днес стратегията на Европейската комисия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата, съобщават от ЕК.

Енергията се използва за отопление на домовете, превоз на стоки, и захранване на икономиката. Но поради застаряване на инфраструктурата, слабо интегрирани пазари и некоординирани политики нашите потребители, домакинства и предприятия не се ползват от по-голям избор или от по-ниски цени на енергията. Време е да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа. Във връзка с този основен приоритет, определен в политическите насоки на Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Комисията изложи днес своята стратегия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.

Енергийният съюз означава по-конкретно:

Клауза за солидарност: да се намали зависимостта ни от единични доставчици и да можем напълно да разчитаме на съседите, особено когато се сблъскваме с прекъсвания на енергийните доставки. Повишена прозрачност, когато държави от Европейския съюз сключват споразумения за закупуване на електроенергия или газ от страни извън Съюза;
Енергийни потоци, за които като че ли е в сила пета основна свобода: свободно движение на енергията през границите — със стриктно прилагане на действащите правила — например за разделяне на енергийния сектор и независимост на регулаторните органи, като при необходимост се предприемат правни действия. Преустройство на пазарите на електроенергия, за да бъдат те взаимосвързани в по-голяма степен, с по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и по-бързо реагиращи. Задълбочено преразглеждане на държавната намеса във вътрешния пазар и постепенно премахване на субсидиите, вредни за околната среда.
Енергийната ефективност да бъде на първо място: коренно преосмисляне на енергийната ефективност и нейното третиране като самостоятелен източник на енергия, така че тя да може да се конкурира при равни условия с производствените мощности;
Преход към общество с ниски въглеродни емисии, което е изградено така, че да е дълготрайно: като се гарантира, че местното производство на електроенергия — включително от възобновяеми източници — може лесно и ефективно да се поема от електроенергийната мрежа; да се спомага за водещата позиция на ЕС в технологично отношение чрез разработване на следващото поколение технологии за енергия от възобновяеми източници и превръщане на Съюза в лидер в областта на електрическата мобилност, като в същото време европейските дружества разширяват износа си и се конкурират успешно на световния пазар.

В центъра на енергийния съюз са гражданите. Цените, които плащат те, следва да бъдат достъпни и конкурентни. Енергията следва да бъде сигурна и устойчива, с по-голяма конкуренция и повече избор за всички потребители.

Тези и други ангажименти са заложени успоредно с план за действие за постигането на тези амбициозни цели на нашата политика в областта на енергетиката и климата.

Г-н Юнкер заяви: Твърде дълго време енергията беше изключена от основните свободи на нашия Съюз. Сегашните събития ясно показват какво е заложено на карта, тъй като много европейци се опасяват, че може да не разполагат с нужната им енергия за отопление на жилищата си. Важно е Европа да действа единно, в дългосрочна перспектива. Искам енергията, която е в основата на нашата икономика, да бъде устойчива, надеждна и сигурна, както и във все по-голяма степен от възобновяеми източници и неизчерпваща природните ресурси.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за Енергийния съюз, заяви: Днес стартираме най-амбициозния европейски енергиен проект, откакто беше създадена Европейската общност за въглища и стомана. Проект, който ще обедини нашите 28 европейски енергийни пазари в Енергиен съюз, ще направи Европа по-малко енергийно зависима и ще даде на инвеститорите предвидимостта, от която те толкова се нуждаят, за да създават работни места и растеж. Днес полагаме началото на фундаментален преход към нисковъглеродна и щадяща климата икономика, към Енергиен съюз, който поставя на първо място интересите на гражданите, като им предлага по-достъпно по цена, сигурно и устойчиво енергоснабдяване. Заедно с всички други комисари, които работиха в тясно сътрудничество като екип по проекта, и с подкрепата на цялата Комисия, сега аз съм твърдо решен да действам за осъществяването на Енергийния съюз.

Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, добави: Нека се захващаме за работа. Днес зададохме курса към свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа. Сега нека действаме това да стане реалност. Нашият път към действителната енергийна сигурност и опазването на климата започва тук, у дома. Ето защо аз ще се съсредоточа върху изграждането на нашия общ енергиен пазар, спестяването на повече енергия, разширеното използване на възобновяемите енергийни източници и диверсифицирането на нашите енергийни доставки. След десетилетия забавяне ние няма да пропуснем още една възможност за изграждането на енергиен съюз. Комисията „Юнкер“ решава правилно големите проблеми.

Ключови показатели

ЕС е най-големият вносител на енергия в света — за около 400 млрд. евро годишно, за да покрие 53 % от своето потребление.
12 от държавите — членки на ЕС, не са постигнали минималната за ЕС цел за взаимосвързаност — най-малко 10 % от електроенергията от инсталираните производствени мощности да са в състояние да „пресичат границите“. ЕС изброи 137 електроенергийни проекта, включително 35 за междусистемни електропроводи: изпълнението на тези проекти може да намали броят на тези държави членки от 12 на 2.
Наличието на подходящи междусистемни връзки в европейската електроенергийна мрежа може да спести на потребителите до 40 млрд. евро годишно
5 от държавите — членки на ЕС, са зависими от един-единствен външен доставчик за целия си внос на природен газ.
В нашия жилищен фонд преобладават енергийно неефективните жилища с дял от 75 %; за 94 % от транспорта се разчита на нефтени продукти, 90 % от които са вносни.
Необходимо е само до 2020 г. в енергийния сектор на ЕС да бъдат инвестирани над 1 трилион евро.
Цените на едро на електроенергията в Европа са с 30 %, а на природния газ — с 100 % по-високи, отколкото в САЩ
Европейските предприятия за енергия от възобновяеми източници имат общ годишен оборот от 129 млрд. евро и осигуряват работа на над един милион души. Предизвикателството е да се запази водещата роля на Европа в света по отношение на инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници.
През периода 1990—2011 г. емисиите на парникови газове в ЕС са намалели с 18 %
ЕС цели до 2030 г. да намали най-малко с 40 % емисиите на парникови газове, да увеличи поне с 27 % дела на възобновяемите източници в енергопотреблението и да подобри най-малко с 27 % енергийната ефективност.

Какво беше прието днес

Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата. В нея се посочват, в пет взаимосвързани измерения на политиката, целите на Енергийния съюз — и подробните мерки, които ще предприеме Комисията „Юнкер“ за постигането им, само част от които са: ново законодателство за преразглеждане и преустройство на електроенергийния пазар, осигуряване на по-голяма прозрачност в договорите за доставка на газ, съществено развитие на регионалното сътрудничество като важна стъпка към интегрирания пазар, по-силно регулирана рамка, ново законодателство за гарантиране на доставките на електроенергия и газ, увеличено финансиране от ЕС за енергийна ефективност или нов пакет от мерки относно възобновяемите енергийни източници, съсредоточаване върху стратегията за европейските научни изследвания и иновации в областта на енергетиката и ежегоден доклад относно състоянието на Енергийния съюз.

Съобщение относно взаимосвързаността, в което се определят мерките, необходими за постигане до 2020 г. на целта за 10 % взаимосвързаност на електроенергийните системи, която е минималната приемлива стойност за преноса на електроенергия и търговията с нея между държавите членки. В него се посочва кои държави членки понастоящем са постигнали тази цел и кои проекти са необходими за нейното постигане и от останалите държави до 2020 г.
Съобщение, в което се излага визия за глобално споразумение по въпросите на климата в Париж през декември. Визията е за прозрачно, динамично и правно обвързващо глобално споразумение със справедливи и амбициозни ангажименти от всички страни. Въз основа на решенията, взети по време на Европейската среща на върха през октомври 2014 г., в съобщението също така се обявява предложената от ЕС цел за намаляване на емисиите (т.нар. планирани национално определени приноси — INDC) за новото споразумение.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.