Вие сте тук

ЕК представи концепция за Европейски енергиен съюз

Дата на публикуване: 
сряда, 25 Февруари, 2015 - 14:19

Заместник-председателят на ЕК, отговорен за енергийния съюз, Марош Шефчович и еврокомисарят по енергетиката и климатични промени Мигел Канете представиха днес стратегията на Европейската комисия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата, съобщават от ЕК.

Енергията се използва за отопление на домовете, превоз на стоки, и захранване на икономиката. Но поради застаряване на инфраструктурата, слабо интегрирани пазари и некоординирани политики нашите потребители, домакинства и предприятия не се ползват от по-голям избор или от по-ниски цени на енергията. Време е да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа. Във връзка с този основен приоритет, определен в политическите насоки на Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Комисията изложи днес своята стратегия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.

Енергийният съюз означава по-конкретно:

Клауза за солидарност: да се намали зависимостта ни от единични доставчици и да можем напълно да разчитаме на съседите, особено когато се сблъскваме с прекъсвания на енергийните доставки. Повишена прозрачност, когато държави от Европейския съюз сключват споразумения за закупуване на електроенергия или газ от страни извън Съюза;
Енергийни потоци, за които като че ли е в сила пета основна свобода: свободно движение на енергията през границите — със стриктно прилагане на действащите правила — например за разделяне на енергийния сектор и независимост на регулаторните органи, като при необходимост се предприемат правни действия. Преустройство на пазарите на електроенергия, за да бъдат те взаимосвързани в по-голяма степен, с по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и по-бързо реагиращи. Задълбочено преразглеждане на държавната намеса във вътрешния пазар и постепенно премахване на субсидиите, вредни за околната среда.
Енергийната ефективност да бъде на първо място: коренно преосмисляне на енергийната ефективност и нейното третиране като самостоятелен източник на енергия, така че тя да може да се конкурира при равни условия с производствените мощности;
Преход към общество с ниски въглеродни емисии, което е изградено така, че да е дълготрайно: като се гарантира, че местното производство на електроенергия — включително от възобновяеми източници — може лесно и ефективно да се поема от електроенергийната мрежа; да се спомага за водещата позиция на ЕС в технологично отношение чрез разработване на следващото поколение технологии за енергия от възобновяеми източници и превръщане на Съюза в лидер в областта на електрическата мобилност, като в същото време европейските дружества разширяват износа си и се конкурират успешно на световния пазар.

В центъра на енергийния съюз са гражданите. Цените, които плащат те, следва да бъдат достъпни и конкурентни. Енергията следва да бъде сигурна и устойчива, с по-голяма конкуренция и повече избор за всички потребители.

Тези и други ангажименти са заложени успоредно с план за действие за постигането на тези амбициозни цели на нашата политика в областта на енергетиката и климата.

Г-н Юнкер заяви: Твърде дълго време енергията беше изключена от основните свободи на нашия Съюз. Сегашните събития ясно показват какво е заложено на карта, тъй като много европейци се опасяват, че може да не разполагат с нужната им енергия за отопление на жилищата си. Важно е Европа да действа единно, в дългосрочна перспектива. Искам енергията, която е в основата на нашата икономика, да бъде устойчива, надеждна и сигурна, както и във все по-голяма степен от възобновяеми източници и неизчерпваща природните ресурси.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за Енергийния съюз, заяви: Днес стартираме най-амбициозния европейски енергиен проект, откакто беше създадена Европейската общност за въглища и стомана. Проект, който ще обедини нашите 28 европейски енергийни пазари в Енергиен съюз, ще направи Европа по-малко енергийно зависима и ще даде на инвеститорите предвидимостта, от която те толкова се нуждаят, за да създават работни места и растеж. Днес полагаме началото на фундаментален преход към нисковъглеродна и щадяща климата икономика, към Енергиен съюз, който поставя на първо място интересите на гражданите, като им предлага по-достъпно по цена, сигурно и устойчиво енергоснабдяване. Заедно с всички други комисари, които работиха в тясно сътрудничество като екип по проекта, и с подкрепата на цялата Комисия, сега аз съм твърдо решен да действам за осъществяването на Енергийния съюз.

Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, добави: Нека се захващаме за работа. Днес зададохме курса към свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа. Сега нека действаме това да стане реалност. Нашият път към действителната енергийна сигурност и опазването на климата започва тук, у дома. Ето защо аз ще се съсредоточа върху изграждането на нашия общ енергиен пазар, спестяването на повече енергия, разширеното използване на възобновяемите енергийни източници и диверсифицирането на нашите енергийни доставки. След десетилетия забавяне ние няма да пропуснем още една възможност за изграждането на енергиен съюз. Комисията „Юнкер“ решава правилно големите проблеми.

Ключови показатели

ЕС е най-големият вносител на енергия в света — за около 400 млрд. евро годишно, за да покрие 53 % от своето потребление.
12 от държавите — членки на ЕС, не са постигнали минималната за ЕС цел за взаимосвързаност — най-малко 10 % от електроенергията от инсталираните производствени мощности да са в състояние да „пресичат границите“. ЕС изброи 137 електроенергийни проекта, включително 35 за междусистемни електропроводи: изпълнението на тези проекти може да намали броят на тези държави членки от 12 на 2.
Наличието на подходящи междусистемни връзки в европейската електроенергийна мрежа може да спести на потребителите до 40 млрд. евро годишно
5 от държавите — членки на ЕС, са зависими от един-единствен външен доставчик за целия си внос на природен газ.
В нашия жилищен фонд преобладават енергийно неефективните жилища с дял от 75 %; за 94 % от транспорта се разчита на нефтени продукти, 90 % от които са вносни.
Необходимо е само до 2020 г. в енергийния сектор на ЕС да бъдат инвестирани над 1 трилион евро.
Цените на едро на електроенергията в Европа са с 30 %, а на природния газ — с 100 % по-високи, отколкото в САЩ
Европейските предприятия за енергия от възобновяеми източници имат общ годишен оборот от 129 млрд. евро и осигуряват работа на над един милион души. Предизвикателството е да се запази водещата роля на Европа в света по отношение на инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници.
През периода 1990—2011 г. емисиите на парникови газове в ЕС са намалели с 18 %
ЕС цели до 2030 г. да намали най-малко с 40 % емисиите на парникови газове, да увеличи поне с 27 % дела на възобновяемите източници в енергопотреблението и да подобри най-малко с 27 % енергийната ефективност.

Какво беше прието днес

Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата. В нея се посочват, в пет взаимосвързани измерения на политиката, целите на Енергийния съюз — и подробните мерки, които ще предприеме Комисията „Юнкер“ за постигането им, само част от които са: ново законодателство за преразглеждане и преустройство на електроенергийния пазар, осигуряване на по-голяма прозрачност в договорите за доставка на газ, съществено развитие на регионалното сътрудничество като важна стъпка към интегрирания пазар, по-силно регулирана рамка, ново законодателство за гарантиране на доставките на електроенергия и газ, увеличено финансиране от ЕС за енергийна ефективност или нов пакет от мерки относно възобновяемите енергийни източници, съсредоточаване върху стратегията за европейските научни изследвания и иновации в областта на енергетиката и ежегоден доклад относно състоянието на Енергийния съюз.

Съобщение относно взаимосвързаността, в което се определят мерките, необходими за постигане до 2020 г. на целта за 10 % взаимосвързаност на електроенергийните системи, която е минималната приемлива стойност за преноса на електроенергия и търговията с нея между държавите членки. В него се посочва кои държави членки понастоящем са постигнали тази цел и кои проекти са необходими за нейното постигане и от останалите държави до 2020 г.
Съобщение, в което се излага визия за глобално споразумение по въпросите на климата в Париж през декември. Визията е за прозрачно, динамично и правно обвързващо глобално споразумение със справедливи и амбициозни ангажименти от всички страни. Въз основа на решенията, взети по време на Европейската среща на върха през октомври 2014 г., в съобщението също така се обявява предложената от ЕС цел за намаляване на емисиите (т.нар. планирани национално определени приноси — INDC) за новото споразумение.