Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 19 Март, 2015 - 09:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори (AD 5).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове като „администратори“ (функционална група AD).

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 21 април 2015 г. 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/301/15 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 5) (906.95 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 6 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 1

вместо: „Краен срок за регистрация: 21 април 2015 г. в 12 ч. (на обяд), брюкселско време“

да се чете: „Краен срок за регистрация: 22 април 2015 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време“

На страница 3

вместо: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO: http://jobs.eu-careers.eu преди: 21 април 2015 г. 12 ч. (на обяд), брюкселско време. “

да се чете: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди: 22 април 2015 г. 12 ч. (на обяд) брюкселско време. “