Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за парламентарни разпоредители

Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Април, 2015 - 12:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

  • EPSO/AST-SC/04/15 – Парламентарни разпоредители (SC 1).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Парламентарните разпоредители оказват съдействие на членовете на Европейския парламент и на други видни личности по време на пленарните заседания, на заседанията на други парламентарни органи и при прояви, осъществявани в Европейския парламент. Това включва, наред с другото, подготовка и наблюдение на заседателни зали, придружаване на участниците или посетителите и изпълнение на протоколни дейности.

Естеството на служебните задължения изисква от разпоредителя да проявява гъвкавост по отношение на работното време и да пътува между трите обичайни места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург), както и на други места.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 27 май 2015 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание - EPSO/AST-SC/04/15 - Парламентарни разпоредители (AST SC 1) (921.79 KB, PDF)