Вие сте тук

ЕС отбелязва икономически растеж

вторник, 5 Май, 2015 - 13:22

Благоприятни икономически условия оказват положително въздействие върху икономическия растеж в Европейския съюз. Според икономическата прогноза, изготвена от Европейската комисия през пролетта на 2015 г., тези краткосрочни фактори ускоряват иначе умерения цикличен подем в ЕС, съобщава Рапид.

 В подкрепа на икономиките в Европа действат едновременно редица фактори — все още относително ниското равнище на цените на нефта, стабилният растеж на световната икономика, продължаващото обезценяване на еврото, както и благоприятните икономически политики в ЕС.

 От монетарна гледна точка, провежданата от Европейската централна банка политика на увеличаване на паричната маса оказа значително въздействие върху финансовите пазари, като допринесе за понижаване на лихвените проценти и очаквания за подобряване на условията на кредитиране. Като цяло неутралната политика по отношение на фискалната дисциплина (нито затягане, нито отпускане), която се прилага в повечето страни от ЕС, също насърчава растежа. С времето се очакват и първите резултати от прилагането на структурните реформи и Плана за инвестиции за Европа.

 Вследствие на това, според текущите предвиждания реалният БВП ще нарасне с 1,8 % в ЕС и с 1,5 % в еврозоната през 2015 г. — съответно с 0,1 и 0,2 процентни пункта повече от прогнозираното преди три месеца. За 2016 г. Комисията очаква икономическият растеж да достигне 2,1 % в ЕС и 1,9 % в еврозоната.

 Вътрешното търсене е основният фактор за нарастването на БВП, като се очаква засилване на частното потребление през настоящата година и възстановяване на нивото на инвестиции през следващата година.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Възстановяването на европейските икономики се засилва. Това е окуражаващо, но трябва да се стремим икономическият растеж да бъде траен, т.е. устойчив. Тази цел може да бъде постигната чрез определяне на три приоритетни области на равнище ЕС — структурни реформи, увеличаване на инвестициите и насърчаване на фискалната отговорност, като не трябва да забравяме и специфичните за отделните страни предизвикателства. Политическите препоръки към отделните държави, които Комисията ще представи в средата на май, ще бъдат още една важна стъпка при трансформирането на този подход в конкретни политики за подпомагане на растежа.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Европейската икономика се наслаждава на най-хубавата си пролет от няколко години насам, като този положителен тренд е подкрепян както от външни фактори, така и от политически мерки, които започват да дават резултати. Необходими са обаче още усилия, за да се гарантира, че възстановяването няма да остане временно явление. Напредъкът в областта на инвестициите и реформите, както и съблюдаването на отговорни фискални политики са ключови фактори за постигане на дългосрочната заетост и растеж, от които Европа се нуждае. “

Неравномерен икономически растеж в отделните държавиб

Очаква се всички страни от ЕС да бъдат облагодетелствани от тези благоприятни фактори. До каква степен обаче ще зависи от различната гъвкавост на отделните им икономики в отговор конкретно на по-ниските цени на нефта и обезценяването на еврото. Въздействието на провежданото от ЕЦБ количествено облекчаване на паричната политика вероятно ще бъде по-осезателно в държавите, изпитващи до момента по-големи затруднения при финансиране. В някои държави членки обаче сравнително ниските капиталови буфери и високото равнище на необслужвани заеми могат да намалят положителното въздействие, което тази експанзионистична монетарна политика оказва върху банковото кредитиране.

Възстановяване на равнището на инфлация по-късно през годината

През първата половина на 2015 г. се очаква инфлацията да остане близо до нулата вследствие основно на последиците от спада в цените на енергията. През втората половина на годината обаче потребителските цени следва да нараснат, като тази тенденция може се засили през 2016 г. вследствие на растящото вътрешно търсене, намаляващата разлика между потенциалния и фактическия БВП, отшумяването на ефекта от по-ниското равнище на цените на суровините и по-високите цени на вноса поради по-слабото евро. Очаква се годишната инфлация както в ЕС, така и в еврозоната да се повиши от 0,1 % през настоящата година до 1,5 % през 2016 г.

Бавно подобряване на условията на трудовия пазар

Повишаващата се икономическа активност спомага за увеличаване на трудовата заетост. Макар и да намалява, безработицата все пак остава висока. През настоящата година се очаква безработицата да спадне до 9,6 % в ЕС, съответно 11,0 % в еврозоната, успоредно с подобряването на условията на пазара на труда в отделните сектори. Тази положителна икономическа тенденция би следвало да продължи с оглед на очакванията за още по-висок растеж през 2016 г., особено в страните, които наскоро проведоха реформи на трудовия си пазар. През 2016 г. се очаква безработицата да спадне до 9,2 % в ЕС и 10,5 % в еврозоната.

Продължава намаляването на бюджетните дефицити

Фискалните перспективи в ЕС и в еврозоната продължават да се подобряват благодарение на положените през последните години усилия за бюджетна корекция, по-високата икономическа активност и по-ниските лихвени плащания по непогасения държавен дълг. Дори и при като цяло неутралната фискална политика се очаква съотношението бюджетен дефицит/БВП да спадне на равнище ЕС от 2,9 % през 2014 г. на 2,5 % през настоящата и 2,0 % през следващата година. Прогнозираният за еврозоната спад съответно е — от 2,4 % през 2014 г. на 2,0 % през 2015 г. и 1,7 % през 2016 г. Предполага се, че и в двете разглеждани области съотношението между държания дълг и БВП е достигнало своята върхова стойност през 2014 г. и ще намалява през настоящата година, за да достигне 88,0 % в ЕС и 94,0 % в еврозоната през 2016 г.

Балансирани като цяло рискове по отношение на икономическите перспективи

На фона на доста несигурните икономически перспективи изглежда, че рисковете по отношение на тези перспективи са до голяма степен балансирани.

Растежът на БВП би могъл да бъде по-висок от очакваното, ако въздействието на благоприятните икономически фактори продължи по-дълго или се окаже по-силно от предвиденото. Възможно е обаче той да не оправдае очакванията, ако геополитическото напрежение се повиши или ако възникнат сътресения на финансовите пазари, например в резултат на нормализирането на паричната политика в САЩ. Рисковете по отношение на развитието на инфлацията намаляха в резултат на политиката на ЕЦБ за увеличаване на паричната маса и на по-оптимистичните прогнози за икономически растеж.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.