Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Май, 2015 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

  • EPSO/AD/303/15 – Сътрудничество за развитие и управление на помощта за държави извън ЕС (AD 7).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, в институциите на Европейския съюз, в които работят. Този конкурс за степен AD 7 се отнася за сферата на сътрудничество за развитие и управление на помощта за държави извън ЕС.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 9 юни 2015 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/303/15 - Сътрудничество за развитие и управление на помощта за държави извън ЕС (AD 7) (923.5 KB, PDF)