Вие сте тук

Европейският орган за безопасност на храните търси членове на управителния съвет

сряда, 13 Май, 2015 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 май е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността „член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“.

Заинтересованите лица за една от седемте свободни длъжности в 14-членния управителен съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) се приканват да подадат своята кандидатура.

ЕОБХ е ключовият елемент на системата на ЕС за оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите. Този орган бе създаден с цел да предоставя научни консултации и научна помощ за законодателството и политиките на Съюза във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите, както и по тясно свързани с това въпроси в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Той предоставя независима информация по посочените въпроси и сигнализира за наличието на рискове. Освен това в неговите задължения се включва и изготвянето на научни консултации в редица сфери на правото в областта на храните и фуражите винаги когато законодателството на Съюза го изисква. Това включва и новите технологии в храните, като ГМО. Органът се ползва с широко признат статут на референтна институция. Освен че разполага със свой собствен екип от специалисти, органът се подпомага от мрежа от компетентни организации в ЕС. ЕОБХ е със седалище в Парма, Италия.

Задълженията на управителния съвет включват в частност:

 • общ мониторинг на работата на Органа, за да гарантира, че той изпълнява мисията и задълженията, които са му възложени в съответствие с неговите правомощия, при условия на независимост и прозрачност;
 • избор на изпълнителен директор от списък с кандидати, изготвен от Комисията, а при необходимост – неговото освобождаване от длъжност;
 • избор на членовете на научния комитет и на групите от експерти, които отговарят за изготвянето на научните становища на Органа;
 • приемане на годишните и многогодишните програми за работата на Органа, както и на общия доклад за годишните дейности;
 • приемане на вътрешния правилник и финансовия правилник на органа.

Работата на съвета е организирана на базата на публични срещи, закрити заседания и кореспонденция. Документацията на ЕОБХ, кореспонденцията на съвета и закритите заседания се водят на английски език. Съветът заседава между четири и шест пъти годишно, главно в Парма.

За да отговарят на изискванията за длъжността, кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на ЕС, и да притежават:

 • най-малко 15 години опит в една или повече от изброените по-долу 5 сфери на компетентност, от които поне 5 години опит на високо управленско ниво:
  • предоставяне на независими научни консултации и научна и техническа подкрепа за изготвянето на законодателството и политиката на Европейския съюз във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите;
  • управление и публична администрация (включително в областта на човешките ресурси, правните и финансовите аспекти);
  • изготвяне на политики, които гарантират почтеност, независимост, прозрачност, етична практика и качествени научни консултации, като същевременно поддържат надеждност пред заинтересованите страни;
  • ефективно осведомяване и информация за широката общественост относно научната работа;
  • осигуряване на необходимата съгласуваност между: функциите за оценка и управление на риска и за обмяна на информацията за него;
 • най-малко пет години опит в областта на безопасността на храните и фуражите или други сфери на дейност, свързани със задачите на Органа; по-конкретно в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, опазването на околната среда, здравето на растенията и храненето;
 • способност за работа в многоезична, мултикултурна и мултидисциплинарна среда;
 • ангажираност да работят независимо: от тях се очаква да спазват най-високи стандарти на етично поведение, да действат честно, независимо, безпристрастно, благоразумно и без оглед на личен интерес, както и да избягват всякакви ситуации, които биха могли да създадат конфликт на лични интереси.

Заинтересованите лица се насърчават да кандидатстват чрез онлайн система на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Онлайн заявлението трябва да включва две приложения:

 1. декларацията за интереси, която може да бъде намерена на следния адрес: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
 2. автобиография (CV) с дължина най-малко 1,5 страници и най-много 3 страници.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 12:00 часа на обяд брюкселско време на 8 юли 2015 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността „член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“ (440.83 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

Крайният срок за подаване на заявления е удължен до 31 юли, 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.