Вие сте тук

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията търси директор

петък, 22 Май, 2015 - 11:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 май е публикувано обявление за свободно работно място за поста директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, Стокхолм.

Мисията на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) е да определи, оцени и съобщи за съществуващите и възникващите заплахи за човешкото здраве от заразни болести. Целта е засилване капацитета на Европейския съюз при защита на човешкото здраве чрез профилактика и контрол на човешките заболявания.

В рамките на своята мисия ECDC:

 • проучва, събира, съпоставя, оценява и разпространява съответните научни и технически данни;
 • осигурява научни становища и научно и техническо съдействие, включително обучение;
 • осигурява навременна информация на Европейската комисия, държавите-членки, агенциите на ЕС и международните организации, действащи в областта на общественото здравеопазване;
 • координира Европейската мрежа на органите, действащи в областите, попадащи в обхвата на компетентност на Центъра. Това включва мрежите, възникващи от дейности в областта на общественото здраве, подкрепяни от Комисията. Тяхната дейност обхваща мрежи за извършване на специално наблюдение, осигурява обмен на информация, експертни познания и най-добри практики, а така също улеснява разработването и изпълнението на съвместни действия.

Решението за сериозните трансгранични заплахи за здравето засилва здравната сигурност в Европейския съюз и подобрява защитата на гражданите от широк кръг заплахи за здравето. То ще помогне на държавите-членки да се подготвят и да защитят гражданите срещу възможни бъдещи пандемии и сериозни трансгранични заплахи за здравето, предизвикани от заразни болести, химически, биологични или екологични събития. Решението изяснява връзката между ECDC и законодателните актове на ЕС относно сериозните трансгранични заплахи за здравето.

Седалището на ECDC е в Стокхолм, Швеция.

Директорът е законният представител на ECDC и неговото лице пред обществеността. Той/тя се отчита пред Управителния съвет на ECDC. Той/тя ръководи и управлява ECDC и носи цялостната отговорност за неговите действия, като осигурява постигането на целите на ECDC. Директорът е напълно независим при изпълнението на задълженията си, без да се засягат съответните компетенции на Комисията и Управителния съвет.

Той/тя ще отговаря за:

 • оперативното управление на Центъра с бюджет за 2014 г. от около 58 млн. евро и с персонал 350 души;
 • управлението на ECDC в съответствие с регламента за неговото учредяване и с приложимото законодателство в сила; по-специално в съответствие с неотдавнашното решение за сериозните трансгранични заплахи за здравето и с решенията на неговия Управителен съвет;
 • поемане на обща отговорност за ръководенето на персонала на ECDC по ефективен и ефикасен начин и насърчаване на добрата работна среда и работата в екип;
 • изготвяне на стратегията и проектите на работните програми на ECDC и докладване пред Управителния съвет относно тяхната насоченост и процедури за формулиране на политиката;
 • докладване пред Управителния съвет относно изпълнението на работните програми и решенията, приети от Управителния съвет;
 • поемане на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, поставени на ECDC, включително осъществяването на преглед на качеството на системите за вътрешен контрол и управление на ECDC;
 • подготовка и изпълнение на бюджета на ECDC в съответствие с рамковия Финансов регламент за агенциите и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно принципа на доброто финансово управление;
 • поемане на обща отговорност за финансовите въпроси на ECDC, включително, наред с друго, за окончателните му отчети и решенията за финансиране;
 • представляване на ECDC и комуникация със заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ECDC;
 • поддържане на сътрудничество между ECDC, Комисията, Европейския парламент и държавите-членки;
 • поддържане на сътрудничество с компетентните органи в държавите-членки, натоварени с изпълнението на задачи, подобни на тези на ECDC;
 • осигуряване на адекватна научна, техническа и административна подкрепа за Консултативния съвет;
 • гарантиране на това, че Центърът изпълнява задачите си в съответствие с изискванията на потребителите, по-специално относно научните постижения, независимостта на дейностите и становищата, адекватното ниво на услугите и сроковете за тяхното извършване.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да имат:

 • Управленски опит, и по-специално:
  • способност да ръководят организация от мащаба на ECDC както на стратегическо, така и на оперативно управленско ниво;
  • отлично умение за стратегическо ръководство и за мотивиране на голям екип в мултикултурна и многоезична среда;
  • практически опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;
 • Технически познания, и по-специално:
  • богат опит в една или повече от следните области: обществено здраве, епидемиология, заразни болести;
  • задълбочени познания в областта на публичната администрация и управлението на публичния сектор;
  • познаване на институциите на Европейския съюз и как те функционират и си взаимодействат;
  • солидни познания в областта на политиките на ЕС и на националните политики; практики, имащи отношение към профилактиката и контрола на заразните болести, свързаните с това международни дейности и други политики от значение за дейностите на ECDC и управленски опит в тази област;
  • доказан опит в отстояването на водещите принципи на ECDC, а именно откритост, прозрачност, независимост и високи научни постижения;
 • Умения за комуникация и водене на преговори, и по-специално:
  • способност да комуникира ефикасно и свободно с обществеността и заинтересованите страни (европейски, международни, национални и местни органи, международни организации и др.) по прозрачен и открит начин;
  • умение за вземане на решения в сложен политически контекст и извънредни ситуации;
  • задълбочено писмено и устно владеене на английски език;
  • отлични междуличностни и организационни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и за създаването на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и със заинтересованите страни.

Предимства: опит, придобит в мултикултурна среда.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити в областта на дейностите на центъра;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езикови умения: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително друг от тези езици до степен, необходима за изпълнението на задълженията им;           
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионната възраст от 66 години.

От директора ще се изиска да декларира ангажимента си да действа независимо в полза на обществения интерес. Той трябва да декларира всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи неговата независимост. Кандидатите трябва да потвърдят готовността си да направят това в своята кандидатура.

Поради особеното естество на бъдещите им функции от кандидатите, поканени на събеседване за предварителен подбор, ще се изиска да подпишат декларация, отнасяща се до настоящите или бъдещите им интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост.

След като напусне своя пост, директорът продължава да бъде обвързан от задължението да действа почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки.

Това включва задължението за срок от две години след напускане на поста да информира Управителния съвет на ECDC за всяко намерение да приеме дадена професионална дейност, независимо от това дали тя е платена, или не. Ако тази дейност е свързана с работата, извършвана от директора през последните три години от службата, и може да доведе до конфликт със законните интереси на ECDC, Управителният съвет може, с оглед интересите на службата, да му забрани да упражнява тази дейност или да постави необходими според него условия за упражняването ѝ.

Директорът ще бъде назначен от Управителния съвет на ECDC въз основа на списък, изготвен от Европейската комисия, след като е направил изявление пред Европейския парламент и е отговорил на въпросите му. Списъкът на Европейската комисия ще бъде изготвен въз основа на тази покана. Кандидатите следва да имат предвид, че включването им в списъка не е гаранция за назначение.

Европейската комисия ще сформира комисия за предварителен подбор. Тази комисия ще покани на събеседване кандидатите, чийто профил отговаря най-добре на специфичните изисквания за длъжността, подбрани въз основа на техните постижения и критериите, посочени по-горе. Комисията за предварителен подбор ще изготви списък с кандидати, които ще бъдат поканени на събеседване с консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия. Кандидатите, поканени на събеседване с ККН, ще трябва да бъдат оценени по модела „център за оценяване“ от външни консултанти за подбор на кадри. След това кандидатите, подбрани от ККН, ще бъдат поканени на събеседване със съответните комисари.

След тези събеседвания Европейската комисия ще приеме списък с кандидати, който ще бъде представен на Управителния съвет на ECDC.

Управителният съвет ще проведе събеседвания с тези кандидати и ще назначи един от тях. Преди да бъде назначен от Управителния съвет, номинираният кандидат ще бъде поканен да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпросите на членовете му.

От кандидатите може да се изиска да преминат други събеседвания или тестове в допълнение към горепосочените.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще се проведе единствено на английски и/или френски език.

Директорът ще бъде назначен като срочно нает служител на ECDC на степен AD 14 за срок от 5 години, който може да бъде подновен веднъж.

Мястото на работа е Стокхолм (Швеция), където се намира седалището на ECDC.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Изисквания към кандидатите“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и на него ще получите информация за резултата от процедурата. Ето защо трябва да уведомите Комисията за всяка промяна на адреса на електронната Ви поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще получите регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните – това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура.

Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил – това е потвърждение, че данните, които сте попълнили, са регистрирани.

Ако не получите номер, Вашата кандидатурата не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите онлайн хода на своята кандидатура. Назначаващата генерална дирекция ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, можете да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо не по-късно от крайния срок за регистрация на следния адрес:

European Commission,
Directorate-General for Human Resources and Security,
Unit for Executive Staff and CCA Secretariat,
COM/2015/20005,
SC11 8/35,
1049 Brussels, BELGIUM

като ясно се посочи като референция: Vacancy for a Director ECDC (Stockholm), COM/2015/20005 . Всяка по-нататъшна кореспонденция между Комисията и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към автобиографията и мотивационното писмо трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в процеса на подбор.

За повече информация или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 22 юни 2015 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Трябва да направите онлайн регистрацията в срок. Настоятелно ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, което ще наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на крайния срок за подаване на кандидатурите няма да имате повече възможност за кандидатстване. Като общо правило закъснели регистрации, получени по електронната поща, няма да бъдат приемани.

Европейската комисия (по време на подготвителния етап) и по-късно ECDC гарантират, че личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и за свободното движение на такива данни.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.