Вие сте тук

ЕК предложи бюджет на ЕС за 2016 г. с акцент върху работните места, растежа и миграцията

Дата на публикуване: 
сряда, 27 Май, 2015 - 12:58
Тема: 

Днес Комисията предложи бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро бюджетни кредити за плащания, с които да се подкрепи възстановяването на европейската икономика и да се съдейства за подобряването на живота на хората в Европа и извън нея, съобщава преслужбата Рапид. Средствата ще бъдат инвестирани за увеличаване на иновациите, създаване на работни места, подпомагане на сближаването между държавите членки и между регионите, по-ефективно управление на миграцията и по-нататъшно укрепване на ролята на ЕС като фактор от световно значение. Предложението включва също вноски за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на плана за инвестиции за Европа. Днешният проект ще бъде изпратен на Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, които съвместно ще вземат решение за окончателния бюджет.

Кристалина Георгиева, която е заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „В съвременната икономика е по-важно от всякога парите на данъкоплатците да се използват разумно. Бюджетът за 2016 г. подкрепя икономическото възстановяване чрез инвестиции за растеж и нови работни места и помага за справяне с външните предизвикателства, например миграцията. Отговaряме на най-неотложните нужди на Европа и се стремим към най-добрите възможни резултати“.

Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите

Главните характеристики на проекта на бюджет на ЕС за 2016 г. са следните:

  • Почти половината от него (66,58 милиарда евро) се използват за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността.
  • Подкрепа за приоритетите на политиките на Европейската комисия, например Енергийния съюз и цифровия единен пазар, чрез програми като Механизма за свързване на Европа (1,67 милиарда евро през 2016 г.).
  • 1,8 милиарда евро (с 30 % повече спрямо 2015 г.) за програмата „Еразъм +“ — европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще помогне на над 4 милиона души да работят и учат в ЕС през 2014—2020 г.
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез научни изследвания и иновации с програми като „Хоризонт 2020“ (10 милиарда евро през 2016 г., с 11,6 % повече от средствата през 2015 г.).
  • 2 милиарда евро за поети задължения и 500 милиона евро за плащания за гаранционния фонд на ЕФСИ, за да се мобилизират 315 милиарда евро за инвестиции в Европа. Регламентът за ЕФСИ, включително бюджетните аспекти на новата инвестиционна структура, е предмет на текущи преговори между Европейския парламент и държавите членки.
  • Общо 42,86 милиарда евро за земеделските стопани.

Справяне с новите предизвикателства — в Европа и извън нея

Ще бъдат предоставени повече средства за справяне с днешните предизвикателства, свързани с миграцията. С бюджета се подкрепя Европейската програма за миграцията, представена по-рано този месец, с допълнително финансиране за операциите „Тритон“ и „Посейдон“, засилено оказване на спешна помощ на държавите членки с външни граници на Съюза, финансиране за обхващаща целия ЕС схема за презаселване и укрепване на агенции като Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. За 2016 г. са предвидени 833 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, двата основни източника на финансиране за мерките в рамките на политиката на ЕС в областта на миграцията и сигурността.

Бюджетът на ЕС отразява и последните събития в съседните на Европа държави и в останалата част на света. 9,5 милиарда евро (увеличение с 28,5 %) са предназначени за подпомагане на способността на ЕС да реагира при външни кризи, като тези в Украйна и Сирия, и да предоставя хуманитарна помощ на хората в нужда. Средствата за Европейския инструмент за съседство и за Инструмента за сътрудничество за развитие ще бъдат увеличени съответно на 2,1 милиарда евро (+ 34 %) и 2,7 милиарда евро (+ 27 %).

Контекст

В проектобюджета на ЕС за всяка програма, която трябва да бъде финансирана, са включени две суми — бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Бюджетните кредити за поети задължения се отнасят до финансирането, което може да бъде одобрено в договорите през дадена година; бюджетните кредити за плащания се отнасят до действително изплащаните средства. В проектобюджета за 2016 г. бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 153,5 милиарда евро (спад с 5,3 % в сравнение с 2015 г.), а тези за плащания — на 143,5 милиарда евро (увеличение с 1,6 % в сравнение с 2015 г.). Това означава, че в реално изражение плащанията са в общи линии стабилни спрямо 2015 г. Бюджетните кредити за плащания включват кредитите, необходими за постепенното изчистване на натрупаните неуредени искания за плащане от изминалия бюджетен програмен период, чийто размер достигна 24,7 милиарда евро в края на 2014 г.

Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но благодарение на своя мултипликационен ефект и на своя акцент върху резултатите той оказва голямо влияние. През периода 2007—2013 г. например средното увеличение на БВП в резултат на политиката на сближаване възлиза годишно на 2,1 % в Латвия, 1,8 % в Литва и 1,7 % в Полша.

Проектобюджетът на ЕС за 2016 г.(в милиони евро):

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

ПБ за 2016 г.(номинална промяна в % спрямо 2015 г.)

За поети задължения

За плащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

69 440,1 (-10,9 %)

66 578,2 (-0,4 %)

Конкурентоспособност за растеж и работни места

18 618,4 (6,1 %)

17 518,1 (11,4 %)

Икономическо, социално и териториално сближаване

50 821,7 (-15,9 %)

49 060,1 (-4,0 %)

2. Устойчив растеж: природни ресурси

63 104,4 (-1,2 %)

55 865,9 (-0,2 %)

Разходи, свързани с пазара, и преки помощи

42 867,6 (-1,4 %)

42 859,3 (-1,4 %)

3. Сигурност и гражданство

2 670,0 (9,7 %)

2 259,0 (17,1 %)

4. Глобална Европа

8 881,7 (5,6 %)

9 539,2 (28,5 %)

5. Администрация

8 908,7 (2,9 %)

8 910,2 (2,9 %)

Други специални инструменти*

524,6 (-9,8 %)

389,0 (-7,0 %)

Общо бюджетни кредити

153 529,5 (-5,2 %)

143 541,5 (1,6%)

Като % от БНД на ЕС-28

1,04 %

0,98 %

Забележка: * Другите специални инструменти включват Резерва за спешна помощ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Съответните бюджетни кредити се разглеждат извън МФР за целите на изчисляването на маржовете под таваните за бюджетните кредити.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ: бюджетът на ЕС накратко (PDF)

Бюджетът на ЕС в моята страна онлайн

Митове и факти за бюджета на ЕС

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ЕС ЗА 2016 Г.

Следете информацията на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за бюджета, в Туитър