Вие сте тук

ЕК представи предложението си за квоти за бежанците

четвъртък, 28 Май, 2015 - 10:03

Две седмици след като представи Европейската програма за миграцията, Комисията прие първите предложения, включени във всеобхватния ѝ подход за подобряване на управлението на миграцията, съобщава Рапид.

След ужасните човешки жертви в Средиземно море миналия месец, европейските лидери поеха твърд ангажимент за солидарност между държавите членки, с цел намиране на решение на общите предизвикателства, произтичащи от миграцията. С днешните предложения Комисията превръща думите в дела и дава незабавен и дългосрочен отговор на свързаните с миграцията предизвикателства, пред които е изправена Европа.

Първият заместник-председател на Комисията, Франс Тимерманс, заяви: „Днес Комисията съчетава думите с дела. Солидарността върви ръка за ръка с отговорността. Ето защо нашите предложения съдържат строго изискване разпоредбите относно предоставянето на убежище да се прилагат надлежно и държавите членки да полагат всички усилия за предотвратяване на злоупотребите. Всеки, който се нуждае от убежище, следва да го намери в Европа. Но хората, чиито претенции не са обосновани, следва бързо да бъдат идентифицирани и връщани в страната им на произход. Това е от огромно значение за доброто възприемане на миграционните политики от обществото.“

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини посочи: „Едва две седмици след приемането на нашата програма представяме конкретни предложения за нейното изпълнение с една основна цел: бързо спасяване на човешки живот и осигуряване на защита в ЕС за нуждаещите се, независимо дали те са в открито море, в ЕС или в трети държави. По тази причина засилваме сътрудничеството си с държавите на произход, държавите на транзитно преминаване и държавите, приемащи бежанци, не само с цел подпомагане на капацитета, свързан с предоставянето на убежище и миграцията, но и за да се справим с основните причини, принуждаващи хората да бягат и мигрират, а именно бедността, войните, преследването, нарушаването на човешките права и природните бедствия. В контекста на размисъла за новите цели за устойчиво развитие обсъдих вчера това с министрите, отговарящи за развитието, като още веднъж обменихме мнения и с генералния секретар на ООН Бан Ки Мун във връзка с всеобхватните мерки, които искаме да предприемем.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Комисията показа днес, че може да действа бързо и решително за постигане на по-добро управление на миграцията. Схемите за преместване и презаселване, заедно с подсилването на операциите „Тритон“ и „Посейдон“ и Плана за действие за борба с незаконното превеждане на мигранти през граница, отговарят на най-неотложните предизвикателства, пред които сме изправени. Същевременно започваме обществената консултация относно преразглеждането на Директивата за синята карта, като се надяваме, че в резултат от нея ще получим ценна информация, която да спомогне за превръщане на този инструмент в истинска визитна картичка за Съюза в контекста на глобалната надпревара за таланти и умения.“

Европейската комисия представя  няколко различни, конкретни мерки в отговор на настоящите предизвикателства, свързани с миграцията:

Преместване: Механизъм за реакция при извънредни ситуации в помощ на Италия и Гърция: Европейската комисия предлага да бъде използван механизмът за реагиране при извънредни ситуации по член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Посочената разпоредба се привежда в действие за първи път и ще бъде използвана за създаване на схема за преместване при извънредни ситуации с цел да се окаже подкрепа на Италия и Гърция. Схемата ще се прилага спрямо нуждаещите се от международна защита граждани на Сирия и Еритрея, пристигнали в Италия или Гърция след 15 април 2015 г. или пристигащи след задействането на механизма. Въз основа на алгоритъм за разпределение общо 40 000 души следва да бъдат преместени от Италия и Гърция в други държави от ЕС през следващите 2 години, като това съответства на около 40% от общия брой на търсещите убежище лица, които имат очевидна нужда от международна закрила, влезли в тези страни през 2014 г. Комисията е готова да постъпи по същия начин, ако други държави членки — например Малта — също бъдат изправени пред внезапен приток на мигранти. Държавите членки ще получават по 6 000 EUR за всяко лице, преместено на тяхна територия.
Презаселване: Комисията прие Препоръка, с която призовава в рамките на 2 години държавите членки да презаселят 20 000 души, които не са от ЕС и имат очевидна нужда от международна закрила съгласно приетото от ВКБООН, като това следва да бъде извършено въз основа на определен алгоритъм за разпределение (вж. приложение 3). Държавите членки, които участват в схемата, ще имат право на финансова помощ като за периода 2015—2016 г. ЕС е отпуснал 50 милиона евро.
План за действие на ЕС срещу незаконното превеждане на мигранти през граница: В плана за периода 2015—2020 г. са набелязани конкретни действия за предотвратяване и борба с незаконното превеждане на мигранти през граница. Те включват изготвянето на списък на подозрителните плавателни съдове, специални платформи за засилване на сътрудничеството и обмена на информация с финансовите институции, и сътрудничество с доставчиците на интернет услуги и социалните медии, за да се гарантира бързото откриване и премахване на интернет съдържанието, използвано от трафикантите на хора за рекламиране на дейността им.
Насоки за снемането на пръстови отпечатъци: За да може общата европейска система за убежище да работи ефективно, е необходимо пръстовите отпечатъци на мигрантите да се снемат систематично при пристигането им. Службите на Комисията са публикували насоки за държавите членки, в които се определя подход, основан на най-добрите практики, за снемане на пръстовите отпечатъци на новопристигналите лица, търсещи международна закрила. Екипи в „горещите точки“, съставени от представители на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Frontex и Европол, ще работят на място с цел бързо идентифициране, регистриране и снемане на пръстовите отпечатъци на пристигащите мигранти и извършване на преценка за това кои от тях се нуждаят от закрила.
Обществена консултация за бъдещето на Директивата за синята карта: Комисията иска да подобри съществуващата система за синя карта на ЕС, с която се цели висококвалифицираните лица да могат по-лесно да идват и да работят в ЕС, но която понастоящем се използва рядко. Обществената консултация приканва заинтересованите страни (мигранти, работодатели, правителствени организации, профсъюзи, НПО, агенции по заетостта и др.) да споделят мнението си за синята карта на ЕС и за това как тя може да бъде подобрена.

Комисията взема под внимание и нов Оперативен план за операция „Тритон“. В новия Оперативен план за подсилената съвместна операция „Тритон“ се определя нов брой на активите: 10 водоплавателни, 33 наземни и 8 въздухоплавателни съоръжения, както и 121 души човешки ресурс. Освен това с него географският район на действие на „Тритон“ се разширява на юг до границите на малтийската зона за търсене и спасяване, така че да се обхване територията на бившата италианска операция „Mare Nostrum“.

от България се очаква да приеме 788 имигранти.

За всеки приет по схемата имигрант ЕС осигурява 6000 евро на страната домакин. Схемата предвижда нашата страна да приеме 343 имигранти, пристигнали в Италия (от общо 24 000), 229 от Гърция (от общо 16 000), както и 216 разселени мигранти. Разселените от Италия и Гърция имигранти ще бъдат онези, пристигнали от Сирия и Еритрея след 15 април тази година.

Европейската комисия може да предложи нова схема за разселването на мигранти, ако България бъде залята внезапно от бежанска вълна. Това съобщи еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

По думите на Аврамопулос, ако България бъде внезапно залята от имигрантска вълна, ЕК може да предложи на останалите държави в ЕС да поемат част от тази тежест. Дали такава внезапна вълна се е появила, ще оценяваме случай по случай, поясни той. Аврамопулос добави, че при отчитането на внезапен имигрантски прилив, България може да бъде изключена от механизма за разселване, т.е. от нашата страна да не се очаква да приема мигранти, пристигнали в други държави. Допълнително България в такъв случай би могла да получи спешна помощ от ЕС, добави еврокомисарят.

Говорим днес за криза в Средиземноморието. Утре следващата криза може да бъде в Черно море, може България и Румъния да бъдат изправени пред същия проблем. Ако е необходимо, механизмът за разселване ще засегне и тази част на Европа, заяви еврокомисарят.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.