Вие сте тук

Правната служба на Съвета на ЕС търси да назначи директори

сряда, 10 Юни, 2015 - 09:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 юни са публикувани две обявления за свободна длъжност за поста директор на Дирекция 2 „Заетост, социални въпроси, образование,  селско стопанство и рибарство“ и на Дирекция 6 (Икономически и финансови въпроси, бюджет, структурни фондове) на Правната служба на Съвета.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и Генералния секретариат с цел осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете. Като възприема при необходимост творчески подход, Правната служба допринася за намирането на правно издържани и политически приемливи решения в сътрудничество с другите отдели на Съвета. За целта Правната служба дава напълно безпристрастни становища в устна или писмена форма, по искане на Съвета или по собствена инициатива, по всякакви въпроси от правно естество. Освен това Правната служба представлява Европейския съвет и Съвета в производства пред съдилищата на Съюза. Неотменна цел на Правната служба е своевременно да предоставя становища, които се отличават с пълно зачитане на закона, безпристрастност и яснота.

Обща цел на длъжността

Под ръководството на генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава насоки в рамките на своята компетентност. Да предоставя правни становища на високо ниво в писмена или устна форма в областите на компетентност на дирекцията.

Задачи:

 • Под ръководството на генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да организира нейните дейности, да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • По собствена инициатива или при поискване да предоставя на Съвета, Корепер или други подготвителни органи, както и на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), насоки и писмени или устни становища на високо ниво по правни и институционални въпроси;
 • Да съветва председателството и/или ГСС по правни аспекти на досиетата, с цел да допринесе за намирането на решения от съответните органи, които са правно издържани и приемливи, и да ръководи проучвания на високо равнище във връзка с областите на компетентност на дирекцията;
 • Да представлява службата си на равнище директори в ГСС и извън него, по-специално в отношенията с председателството, както и в отношенията с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите дирекции и други служби на ГСС;
 • Да следи обсъжданията в Съвета, Корепер и при необходимост, в други подготвителни органи, да участва в заседанията и по целесъобразност - в брифингите и/или преговорите с оглед на постигането на компромис и намирането на решения;
 • Да подпомага и представлява Европейския съвет или Съвета в правни спорове и по целесъобразност – да ги представлява в дела пред съдилищата на ЕС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на заявленията:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 юли 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials- Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета на следния адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена в по-горе.

Пълния текст на обявленията, както и нужните документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук:

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.