Вие сте тук

ГД „Правосъдие и потребители“ търси генерален директор

Дата на публикуване: 
понеделник, 6 Юли, 2015 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободно работно място за поста генерален директор (AD15) в ГД „Правосъдие и потребители“, Брюксел.

Мисията на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ е да защитава и укрепва правата на лицата, които живеят в Европейския съюз, независимо от това дали действат като граждани, като предприемачи, като потребители или като работници, където и да се намират в ЕС.

За тази цел генералната дирекция работи за изграждането на европейско пространство на правосъдие за гражданите. Тя подпомага развитието на динамичен единен пазар за потребителите, работниците и предприятията, с което допринася за икономическия растеж.

ГД „Правосъдие и потребители“ се състои от 5 дирекции, 3 отдела под прякото ръководство на генералния директор и дирекция „Ресурси“ (SRD), която се ползва също от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“. Общият брой на служителите е приблизително 550 души.

Постът на генерален директор включва:

 • даване на обща стратегическа ориентация и управляване на ГД „Правосъдие и потребители“, както и ръководене на развиването на политиката във връзка с европейското пространство на правосъдие и потребители;
 • ефективно планиране и управляване на дейностите на генералната дирекция, предоставяне на насоки и упражняване на надзор и контрол на изпълнението;
 • осигуряване на съгласуваност и последователност на политиките на генералната дирекция с общите цели на Комисията.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
 • Управленски опит: Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлагания пост.
 • Езикови умения: Да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици.
 • Възрастова граница: Да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния и управленския опит и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 31.07.2015 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявата можете да видите тук:

Обява за свободно работно място за поста генерален директор (AD15) в ГД „Правосъдие и потребители“ (808.85 KB, PDF)