Вие сте тук

Свободно работно място за поста директор на Европейския институт за иновации и технологии

вторник, 7 Юли, 2015 - 15:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юли е публикувано обявление, че Европейският институт за иновации и технологии обявява свободно работно място за поста директор (степен AD 14).

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган на ЕС, целящ да се превърне във водещ пример за високи постижения в областта на европейските иновации. Понастоящем EIT предоставя безвъзмездни средства на пет общности на знание и иновации (ОЗИ), като през 2016 и 2018 г. ще бъдат създадени още три такива общности. Бюджетът на EIT между 2014 и 2020 г. възлиза на 2,7 милиарда евро и ОЗИ следва да привлекат допълнително финансиране от Европейския съюз и от национални и частни източници на стойност над 7,5 милиарда евро.

Директорът отговаря за работата и текущото управление на EIT и е негов законен представител. Директорът отговаря пред управителния съвет и периодично му докладва за развитието на дейността на EIT. По-конкретно директорът:

 • организира и ръководи дейността на EIT;
 • подпомага работата на управителния съвет и на изпълнителния комитет, осигурява секретариат за провеждането на заседанията им и доставя цялата необходима информация за изпълнението на техните задължения;
 • изготвя проект на стратегически план за иновациите (СПИ) за 2017 г., предварителна тригодишна работна програма, проект на годишен доклад и проект на годишен бюджет, които се предават на управителния съвет;
 • подготвя и ръководи административно процедурата за избор на ОЗИ, като гарантира, че различните етапи на тази процедура се провеждат прозрачно и обективно;
 • подготвя, договаря и сключва договорни споразумения с ОЗИ;
 • организира форум на заинтересованите страни, включително специалния състав на представителите на държавите-членки;
 • гарантира прилагането на ефективни процедури за наблюдение и оценка, свързани с резултатите от дейността на EIT, в съответствие със задължението на EIT да гарантира, че дейността му е предмет на постоянно и систематично наблюдение и периодична независима оценка съгласно член 16 от Регламента за EIT;
 • отговаря за административните и финансовите въпроси, включително за изпълнението на бюджета на EIT, като взема под внимание препоръките, отправени от функцията по вътрешен одит;
 • отговаря за всички въпроси, свързани с персонала;
 • чрез изпълнителния комитет представя проекта на годишните финансови отчети и на счетоводния баланс на функцията по вътрешен одит, а след това и на управителния съвет;
 • гарантира изпълнението на задълженията на EIT във връзка със сключени от EIT договори и споразумения;
 • осигурява ефективна комуникация с институциите на Съюза;
 • действа в интерес на EIT, като защитава по независим и прозрачен начин неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайната дата за кандидатстване:

 • Гражданство: кандидатът трябва да е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, и да притежава пълни права като гражданин;
 • Висше образование или диплома: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години; или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
 • Професионален опит: поне 15 години опит след дипломирането на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години трябва да са придобити в управленски дейности, свързани със сферите на дейност на EIT: иновации, научни изследвания, стопанска дейност и/или висше образование;
 • Управленски опит: кандидатите трябва да докажат, че са придобили поне пет години от опита си, като са управлявали пряко персонал и бюджети или са работили в управленски структури с достатъчно високо равнище на отговорност;
 • Езикови умения: кандидатите трябва да владеят отлично един от официалните езици на ЕС и задоволително още един от тези езици;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат възраст за пенсиониране. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 4 септември 2015 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите тук:

Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща-COM/2015/20008 (803.53 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.