Вие сте тук

Европейският парламент търси договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията

сряда, 15 Юли, 2015 - 10:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент отправя покана за изразяване на интерес с оглед съставяне на база данни с кандидати, подходящи за наемане като договорно наети служители (функционална група I) в областта на наблюдението и превенцията.

Процедурата за подбор ще бъде организирана с техническата подкрепа на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Базата с данни ще бъде използвана от Европейския парламент. Работните места са главно в Люксембург, но също така и в Брюксел и Страсбург, в зависимост от нуждите на службите на институцията.

Процедурите за подбор на договорно наети служители по принцип привличат голям брой квалифицирани кандидати, които успешно ги преминават. Следователно кандидатите трябва да знаят, че базата данни може да надвишава нуждите на институцията.

На договорно наетият служител ще бъде възложено да подпомага администратор в рамките на екип, съставен от служители в областта на наблюдението и превенцията. Екипът отговаря за прилагането на мерките за сигурност на Европейския парламент, посрещат и дават сведения на членовете на ЕП, служителите и поканените от тях лица, като прилагат Правилника относно пропуските и разрешенията за достъп до помещенията на Европейския парламент.

Под ръководството на отговорното длъжностно лице и въз основа на общите указания и на решенията на Бюрото на Европейския парламент договорно наетият служител ще изпълнява функции в областта на наблюдението, превенцията и защитата на физическите лица и имуществото в сградите на Европейския парламент.

Към крайната дата за електронно записване кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията си, наложени от законите за военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

Кандидатите трябва да се запишат по електронен път на интернет сайта на EPSO на адрес:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_fr.htm

и да следват инструкциите там, по-специално в указанията за онлайн записване. Формулярът за записване трябва да бъде попълнен на английски, немски или френски език.

Кандидатите са длъжни да предприемат всички мерки, за да бъде електронното записване приключено в срок. Препоръчително е да не се изчаква краят на периода за записване, тъй като извънредно претоварване на линиите или повреда на интернет връзката може да доведе до необходимост от повторно електронно записване, което е невъзможно след изтичането на срока.

След като записването бъде валидирано, то не може да бъде променено, тъй като данните незабавно се обработват от Европейския парламент в сътрудничество с EPSO с оглед организирането на подбора.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 септември 2015 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите тук:

Покана за изразяване на интерес – Договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията (824.49 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.