Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Дата на публикуване: 
петък, 17 Юли, 2015 - 09:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 юли е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания.

По-голямата част от предвидената безвъзмездна помощ се предоставя чрез програма за знания, която се състои от две отделни схеми за финансиране:

  • EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;
  • STAREBEI – Програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти между университети и ЕИБ.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). На конкурсни начала EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години. Средствата се предоставят на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области. Одобрените предложения следва да постигнат определени резултати, които се уреждат в договор с ЕИБ.

През академичната 2015/2016 година програмата EIBURS очаква предложения по една нова научна тема: По какъв начин по-големите организации могат да бъдат иновативни?

Целта на изследователския проект е да се проучи по какъв начин утвърдени организации могат да използват проекти и/или инициативи като отправна точка за успешна, радикална иновация, последвана от разработка на набор от подходи, общоприложими средства и техники в подкрепа на тези иновационни проекти или инициативи.

Много от утвърдените организации постигат успех благодарение на способността си да интегрират ефективно и безопасно в дейността си съществуващи процеси и/или да надграждат по иновативен начин съществуващи изделия и услуги. Цикличността в новаторството се ускорява и организациите все по-често ще търсят алтернативни решения, за да достигнат до радикални резултати в иновацията или в промяната.

Изследването следва да се съсредоточи върху начините, по които организации със стабилни процеси в основната дейност биха могли да насърчат радикални иновационни решения и промяна. Акцентът следва да се постави върху изпълнението – кой е най-добрият начин една утвърдена организация да осъществи промяна, след като бъде взето решение за това? Изследването би трябвало да очертае модели за радикална иновация и промяна в утвърдени организации като основа за разработването на инструментариум, който организацията да внедри в полза на иновацията.

Първият етап предполага преглед на набор от модели за радикална иновация в рамките на утвърдени организации, придружен от практически примери за ефективно внедряване, основани на емпирични данни.

Вторият етап трябва да съдържа различни подходи за изпълнение, след като е уточнена предпочитаната стратегия или предпочитания краен резултат. Следва да бъде установено:

  • доколко дадени подходи са по-успешни с оглед на определени иновационни резултати, и
  • до каква степен организациите са способни да контролират желания резултат, като влияят на благоприятните и възпиращите фактори, а също така и каква е ролята на неконтролируемите външни фактори и шанса.

Анализът трябва да вземе под внимание и други фактори, като фирмената култура и деловата среда в общ план.

Третият етап би трябвало да се основава върху изводите от първите два етапа. Той трябва да постави акцента върху разработването на:

  • средства за диагностика и избор на най-добрите подходи за внедряване на определен вид иновации в определени видове стопанска дейност;
  • поддържащи мерки за иновация, които организациите биха могли да ползват в подкрепа на внедряването на различни иновационни модели.

Проектът може да включва и допълнителни дейности, които университетският център смята за важни за успешното провеждане на изследването и разпространението на резултатите, в т.ч.:

  • провеждане на семинари и други информационни прояви;
  • създаване на бази данни, и
  • проучвания.

Предложенията трябва да са изготвени на английски или на френски език.

Крайният срок е 30 септември 2015 г., 24:00 ч. (ЦЕВ).

Предложенията, представени след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да се изпращат на e-mail адрес: institute@eib.org

За допълнителна информация относно процеса на подбор по EIBURS и за института на ЕИБ моля, посетете: http://institute.eib.org/