Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

петък, 17 Юли, 2015 - 09:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 юли е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания.

По-голямата част от предвидената безвъзмездна помощ се предоставя чрез програма за знания, която се състои от две отделни схеми за финансиране:

  • EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;
  • STAREBEI – Програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти между университети и ЕИБ.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). На конкурсни начала EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години. Средствата се предоставят на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области. Одобрените предложения следва да постигнат определени резултати, които се уреждат в договор с ЕИБ.

През академичната 2015/2016 година програмата EIBURS очаква предложения по една нова научна тема: По какъв начин по-големите организации могат да бъдат иновативни?

Целта на изследователския проект е да се проучи по какъв начин утвърдени организации могат да използват проекти и/или инициативи като отправна точка за успешна, радикална иновация, последвана от разработка на набор от подходи, общоприложими средства и техники в подкрепа на тези иновационни проекти или инициативи.

Много от утвърдените организации постигат успех благодарение на способността си да интегрират ефективно и безопасно в дейността си съществуващи процеси и/или да надграждат по иновативен начин съществуващи изделия и услуги. Цикличността в новаторството се ускорява и организациите все по-често ще търсят алтернативни решения, за да достигнат до радикални резултати в иновацията или в промяната.

Изследването следва да се съсредоточи върху начините, по които организации със стабилни процеси в основната дейност биха могли да насърчат радикални иновационни решения и промяна. Акцентът следва да се постави върху изпълнението – кой е най-добрият начин една утвърдена организация да осъществи промяна, след като бъде взето решение за това? Изследването би трябвало да очертае модели за радикална иновация и промяна в утвърдени организации като основа за разработването на инструментариум, който организацията да внедри в полза на иновацията.

Първият етап предполага преглед на набор от модели за радикална иновация в рамките на утвърдени организации, придружен от практически примери за ефективно внедряване, основани на емпирични данни.

Вторият етап трябва да съдържа различни подходи за изпълнение, след като е уточнена предпочитаната стратегия или предпочитания краен резултат. Следва да бъде установено:

  • доколко дадени подходи са по-успешни с оглед на определени иновационни резултати, и
  • до каква степен организациите са способни да контролират желания резултат, като влияят на благоприятните и възпиращите фактори, а също така и каква е ролята на неконтролируемите външни фактори и шанса.

Анализът трябва да вземе под внимание и други фактори, като фирмената култура и деловата среда в общ план.

Третият етап би трябвало да се основава върху изводите от първите два етапа. Той трябва да постави акцента върху разработването на:

  • средства за диагностика и избор на най-добрите подходи за внедряване на определен вид иновации в определени видове стопанска дейност;
  • поддържащи мерки за иновация, които организациите биха могли да ползват в подкрепа на внедряването на различни иновационни модели.

Проектът може да включва и допълнителни дейности, които университетският център смята за важни за успешното провеждане на изследването и разпространението на резултатите, в т.ч.:

  • провеждане на семинари и други информационни прояви;
  • създаване на бази данни, и
  • проучвания.

Предложенията трябва да са изготвени на английски или на френски език.

Крайният срок е 30 септември 2015 г., 24:00 ч. (ЦЕВ).

Предложенията, представени след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да се изпращат на e-mail адрес: institute@eib.org

За допълнителна информация относно процеса на подбор по EIBURS и за института на ЕИБ моля, посетете: http://institute.eib.org/

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.