Вие сте тук

Европейският комитет на регионите търси директор на дирекция „Комуникация“

сряда, 5 Август, 2015 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 август е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция „Комуникация“.

Европейският комитет на регионите (КР) е политическата асамблея. КР дава възможност на регионалните и местните власти да изразят своето мнение в процеса на изготвяне на политиките и законодателството на Европейския съюз. Той е консултативен орган, създаден през 1994 г. Неговата консултативна роля позволява на 350-те му членове, а чрез тях на регионалните и местните власти, които представляват, да участват в процеса на вземане на решения на ЕС.

Дирекция „Комуникация“ се състои от три отдела с общо около четиридесет и пет длъжностни лица и други служители. Основните отговорности включват разработване на концепции и стратегии за изтъкване на резултатите от законодателните и политическите дейности на КР чрез различни инструменти за комуникация (връзки с медиите, цифрова комуникация, в т.ч. комуникация в интернет пространството и социалните медии, конференции и събития, и публикации). Структурата на дирекцията е, както следва:

 • Отдел D.1 „Служители за връзка с медиите и връзки с медиите“: този отдел работи в тясно сътрудничество с двете дирекции за законодателни дейности. Съсредоточен е върху повишаване на видимостта на членовете на КР чрез изготвяне на съобщения за пресата, статии, уводни статии и лични мнения, и установяване на стабилни отношения с печата и медиите.
 • Отдел D.2 „Събития“: този отдел организира голямо разнообразие от събития и конференции както в Брюксел, така и на местно равнище, свързани с дейностите на КР, с особен акцент върху неговите политически приоритети и текущата му консултативна дейност. Отделът вече е развил силно партньорство с местни и регионални органи и все повече се обединява в екип с останалите европейски институции за общи събития на местно равнище.
 • Отдел D.3 „Социални и цифрови медии, публикации“: този отдел отговаря за цифровата комуникация чрез редакционен екип. Екипът обработва и адаптира съдържанието, предоставяно от останалите отдели в дирекцията и от членовете и дирекциите, работещи в областта на политиката, за целите на комуникация в интернет пространството и социалните медии. Отделът също така подготвя и изработва публикации относно основните дейности на КР.

Директорът организира, контролира и наблюдава работата на дирекция „Комуникация“ под прякото ръководство на генералния секретар.

Критерии за допустимост

Процедурата за подбор е отворена за всички кандидати, които отговарят на следните условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от пълния обем на гражданските си права и да представят подходящи препоръки за благонадеждност, които се изискват за изпълнението на служебните им задължения;
 • да са изпълнили законовите изисквания във връзка с отбиването на военната си служба;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица и служителите на Европейския съюз се определя в края на месеца, през който съответното лице навършва 66 години;
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения, което ще бъде установено при медицински преглед от лекаря консултант на КР по време на процедурата по наемане на избрания кандидат;
 • да имат висше образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, когато обичайната продължителност на обучението е четири или повече години, или ниво на образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, последвано от съответен професионален опит най-малко една година, когато обичайната продължителност на обучението е поне три години;
 • да имат професионален опит след завършване на висше образование най-малко петнадесет години в област, съответстваща на длъжността, от които поне пет години в областта на комуникацията. От гореспоменатите петнадесет години най-малко пет трябва да са придобити на управленска длъжност;
 • да са способни да изпълняват задълженията в съответствие с методите на работа, подходящи за консултативен орган на Европейския съюз в рамките на европейската публична администрация;
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз и най-малкото в добра степен втори официален език на Европейския съюз;
 • поради съображения, свързани с интереса на службата, се изисква добро владеене на английски и френски език. С оглед естеството на служебните задължения, това изискване е наложително, за да се намери баланс между необходимостта да се гарантира назначаването на длъжностно лице, което притежава най-високо равнище на компетентност, производителност и интегритет, и интереса на службата. Проверката на езиковите познания на кандидатите в хода на процедурата по наемане е следователно съразмерен начин да се установи дали те притежават най-добрите качества за изпълнение на функциите на директор на дирекция „Комуникация“ в работната среда на Комитета на регионите и съвместните служби, които той споделя с ЕИСК. Кандидат, който владее един от двата горепосочени езика като основен език, ще бъде поканен на събеседването да се изкаже по задоволителен начин на друг официален език, задължително различен от неговия основен език. Освен това способността за ефикасно общуване на други официални езици на Европейския съюз е предимство;
 • спазването на изискванията за езикови познания трябва да бъде посочено в клетвената декларация и ще бъде оценено по време на събеседването.

Досиетата за кандидатстване трябва да бъдат изпращани само по електронен път, във формат PDF не по-голям от 10 Mb , на следния адрес:

Recruitment.DirD@cor.europa.eu

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 21 септември 2015 г. до 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност № CDR/AD14/10BIS/2015 за поста Директор (М/Ж) на дирекция „Комуникация“ (1.85 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.