Вие сте тук

Обява за свободни работни места за членове на Регулаторния контролен съвет

четвъртък, 6 Август, 2015 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 август е публикувана обява за свободни работни места за членове на Регулаторния контролен съвет (степен AD 14).

Регулаторният контролен съвет (RSB) беше създаден с Решение C(2015) 3263 на Комисията. Той ще бъде оперативен от 1 юли 2015 г. RSB заменя Комитета за оценка на въздействието. Той ще допринесе за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади. Представените на RSB текстове ще се изготвят и обсъждат предимно на английски език.

RSB ще се състои от 6 членове и председател (на равнище генерални директори). От членовете на RSB се очаква да работят на пълно работно време за RSB. Трима от членовете на RSB ще бъде наети извън службите на Комисията, а останалите трима ще бъдат избрани и назначени от Европейската комисия. Външните членове на RSB ще се подбират въз основа на техния доказан академичен опит в областта на оценката на въздействието, последващата оценка и нормативната политика като цяло, като се обхващат макроикономиката, микроикономиката, социалните политики и политиките за околната среда.

Всички членове на RSB служат за определен, неподлежащ на подновяване срок от три години и работят на пълно работно време за RSB. Всички членове на RSB ще бъдат административно прикрепени към Генералния секретариат. Те ще бъдат подчинени на Правилника за длъжностните лица, уреждащ условията за работа на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на Кодекса на Комисията за добро административно поведение. В тях се определят строги правила за етика, поверителност и конфликт на интереси, които са особено релевантни и важни във връзка с дейностите на RSB. В съответствие с Правилника за длъжностните лица, членовете на RSB могат, наред с другото, да издават публикации по време на заемането на поста, стига това да не е в конфликт с техния мандат.

Отговорности:

 • оценка на качеството на проектодокладите относно оценките и проверките за пригодност на съществуващите политики и на проектодокладите за оценка на въздействието, изготвени от службите на Комисията в подкрепа на нови политически инициативи;
 • принос за подготовката на становищата относно проектодокладите за оценка на въздействието, за оценка и за проверка за пригодност на службите на Комисията и препоръки за това как те да бъдат подобрени;
 • под ръководството на председателя, предоставяне на съвети на отделните служби на Комисията относно прилагането и тълкуването на съответните насоки при особено трудни оценки/оценки на въздействието, както и по методологически въпроси, когато е уместно.

Критерии за подбор

Успешните кандидати следва да притежават:

 • доказани познания и квалификации в областта на регулаторната политика, оценката на въздействието или процесите и методиките на последващата оценка, демонстрирани със значителен академичен опит, и по-специално със съответни публикации;
 • много добро познаване на политиките на ЕС и на процеса на вземане на решения на ЕС, включително на политиката на Комисията за по-добро регулиране;
 • отлични аналитични умения с много добър капацитет за стратегическо мислене;
 • специфични знания и експертен опит в една или няколко от следните области:
  • макроикономика;
  • микроикономика;
  • социална политика и политика на околната среда;
 • много добри способности за организиране, координиране и управление на задачи и работни отношения;
 • отлични умения за устна и писмена комуникация с цел ефективно и безпроблемно да се свързва, да комуникира и да си сътрудничи с вътрешните и външни заинтересовани страни.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
 • Езикови умения: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
 • Възрастова граница: да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да встъпят в длъжност от кандидатите се изисква да декларират ангажимента си да действат независимо в полза на обществения интерес. Те трябва да декларират всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Европейската комисия ще избере и назначи главните съветници съгласно процедурите си за подбор и наемане на служители. Като част от процедурата за подбор кандидатите, извикани на събеседване с Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия, преди това ще се явят на изпити по модела „Център за оценяване“. Изпитите  ще бъдат проведени от външни консултанти по подбор на персонал.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще бъде проведена единствено на английски и/или френски език.

За заплатата и другите условия на работа се прилагат разпоредбите на Условията за работа на другите служители за срочно наетия персонал, който заема позиция, съответстваща на типовата длъжност главен съветник със степен AD 14 на Европейския съюз. Назначението е временно за период от 3 години и не може да бъде подновено.

Кандидатите трябва да обърнат внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е Брюксел.

Европейската комисия организира процедура за подбор за три поста на член на Регулаторния контролен съвет. Вашата кандидатура за един от постовете ще бъде считана за кандидатстване за трите поста.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит и опита като съветник на високо ниво и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас в хода на процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Комисията за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8  000 знака). Автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще получите регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните – това е референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура.

Получаването на този номер означава, че процесът на регистрация е приключил – той е потвърждение, че данните, които сте въвели, са регистрирани.

Ако не получите номер, Вашата кандидатурата не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите онлайн хода на своята кандидатура. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес:

European Commission,
Directorate-General for Human Resources and Security,
Unit for Executive Staff and CCA Secretariat,
SC11 8/59,
1049 Bruxelles/Brussel,
BELGIQUE/BELGIË

като ясно посочите като референция: Vacancy for Members of the Regulatory Scrutiny Board (COM/2015/20009).

Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В този случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 28 септември 2015 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг, действащ от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членовете на тези комисии.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.