Вие сте тук

Одобрени са резултатите от заседание на министрите на правосъдието и на околната среда от ЕС

сряда, 12 Август, 2015 - 11:19

Правителството се запозна с доклад за проведените обсъждания по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи” – част „Правосъдие”. Форумът се проведе на 9 и 10 юли в Люксембург.

Министрите обсъдиха предстоящото изменение на Регламент 2201/2003 на съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Досегашното прилагане на Регламента беше оценено като успешно, но същевременно беше констатирана реална необходимост от допълнение и изменение на този най-важен инструмент за сътрудничество в областта на семейното право. Очаква се през пролетта на 2016 г. Европейската комисия да представи конкретно предложение за неговото изменение.

Съветът проведе и политически дебат по предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. Министрите обсъдиха два аспекта на съдебния контрол, свързан с Европейската прокуратура, а именно – по отношение на трансграничните мерки за разследване и по отношение на други актове или решения на Службата на Европейския прокурор. Тези два аспекта произтичат от общото задължение на прокуратурата да действа в рамките на цялата наказателна процедура съобразно гаранциите на Хартата за основните права.

Кабинетът се запозна с и резултатите от неформалното заседание на Съвета на министрите по околна среда, проведено на 22 и 23 юли в Люксембург. На него бяха обсъдени въпросите, свързани с екологичното измерение на Целите за устойчиво развитие, финансирането на дейностите по изменението на климата, както и актуалното състояние на международните преговори в тази област.

Общо бе виждането, че новите Цели за устойчиво развитие са предизвикателство, но и възможност за изграждане на по-кохерентна и устойчива политика със засилено присъствие на екологичния аспект. Министрите единодушно потвърдиха, че финансирането ще бъде въпрос с критично значение за постигане на напредък в преговорите в Париж по новото глобално правно-обвързващо споразумение за дейностите по изменението на климата и поставиха акцент върху способите за финансиране на прехода към нисковъглеродна устойчива икономика. Министрите оцениха напредъка по постигането на амбициозно споразумение в Париж и обсъдиха следващите стъпки за ускоряване на преговорите и постигането на сходни позиции с други страни. Очертава се сближаване на позициите по няколко въпроса, например в областта на адаптирането към последиците от изменението на климата, който е от особено значение за развиващите се страни.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.